Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Cao SSFH

SSFH heeft een eigen cao. Daarin zijn afspraken gemaakt over de doelstellingen van het fonds en zijn de reglementen vastgelegd. In tegenstelling tot andere cao's, die doorgaans een kortere looptijd hebben, geldt de cao van SSFH voor vijf jaar.

De cao van SSFH is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. De bepalingen ervan gelden daardoor voor alle werkgevers en werknemers die onder deze cao vallen.

Iedere werkgever, werknemer en stagiair heeft dus het recht om deel te nemen aan de door SSFH gefinancierde of gesubsidieerde activiteiten. Daarnaast is iedere werkgever in de huisartsenzorg die onder de werkingssfeer van de Cao SSFH valt, verplicht financieel bij te dragen aan het fonds. Vanaf april 2016 geldt deze verplichting ook voor alle werknemers.