Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Collectieve stem huisartsen is belangrijk voor arbeidsmarktvraagstukken

Michiel van den Heuvel

Eind 2015 is SSFH gestart met vier pilots om regionaal, op maat samen te werken aan arbeidsmarktvraagstukken in de eerstelijns- en huisartsenzorg. Michiel van den Heuvel, regio-coördinator van Noord-Brabant, één van de pilotregio’s: “Met alle huidige ontwikkelingen in de zorg, is het belangrijk goed na te denken over de toekomst en wat daarvoor nodig is. Wanneer huisartsen zich collectief goed positioneren, kunnen zij hierop veel invloed uitoefenen richting grote partijen zoals opleidingsinstituten.”

“Er vindt een enorme verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnszorg plaats. Ik zie dat nieuwe functies en beroepsprofielen zich aan het ontwikkelen zijn. En er is steeds meer samenwerking in de wijken,” aldus Michiel. “Maar ik zie ook dat dit zich nog niet altijd heeft doorvertaald naar de positionering van de verschillende partijen in bestaande, bestuurlijke overleggen. Zo hebben grote branches zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of de VVT een grote stem. Dat is, gezien de ontwikkelingen, niet meer logisch.”

Herkennen, erkennen, actie

SSFH is de pilots regiostructuur gestart in vier regio’s: Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Amsterdam. Michiel: “Elke pilotregio kiest voor zijn eigen invulling. In Noord-Brabant kijken we naar: Wat vindt er aan ontwikkelingen plaats in onze regio? Hoe kunnen we dit oplossen? Wat betekent dit voor de positionering van huisartsen in de bestuurlijke overleggen?”

“Om te inventariseren wat de arbeidsmarktproblemen voor de huisartsenzorg in Noord-Brabant zijn, zijn we gestart met een kwalitatief onderzoek. Ik heb met verschillende partijen, zoals huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen en LHV-kringen om de tafel gezeten en interviews afgenomen. Dat gaf een kwalitatief beeld van wat er leefde. In aanvulling daarop hebben we een korte enquête gehouden zodat we ook kwantitatieve gegevens hadden. Op 23 juni is er een bestuurlijk overleg waarin resultaten besproken worden. De vragen die daar aan de orde komen, zijn: Herken je je hierin? Erken je de problemen? Waar is aanscherping of aanvulling nodig? Wanneer dit gereed is, is de vervolgvraag: en welke activiteiten gaan we uitvoeren om hieraan te werken?”

Praktisch aan de slag

“Naast deze stappen, zijn we nu ook al praktisch aan de slag gegaan. Zo zijn we bezig met het ontwikkelen van een online kennisplatform met alle informatie over de arbeidsmarkt huisartsenzorg, beschikbare subsidies, bestuurlijke overleggen, de besluiten die daarin genomen worden, etc.. We maken de kennis die er regionaal is, transparant.”

“Daarnaast kwam in een bestuurlijk overleg met een mbo-opleiding naar voren dat minder stages worden aangeboden vanwege houdings- en gedragsaspecten van de leerlingen. Daarom doen we hiernaar onderzoek: wat is er nodig qua houding en gedrag? We zoeken naar de juiste testen en plaatsen die in de Loopbaanportal. Leerlingen kunnen vervolgens hierop gecoacht worden.”

Bestaande structuren gebruiken

“In Noord-Brabant bestaan al vier arbeidsmarktregio’s en verschillende bestuurlijke overleggen. Natuurlijk moeten we daar gebruik van maken. We kijken of we deze overleggen kunnen versterken, bijvoorbeeld door het onderwerp arbeidsmarkt (blijvend) te agenderen. Maar om als collectief een stem te hebben richting bijvoorbeeld opleidingen, is er ook een overkoepelend, bestuurlijk overleg nodig. Hoe? Daar moeten we gezamenlijk inrichting aan geven.”