Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Nieuwe cao huisartsenzorg

De huisartsenzorg heeft een nieuwe cao, deze gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2017 en loopt tot 1 maart 2019. In de cao is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent per 1 september 2017 en nogmaals een verhoging van 1,5 procent per 1 juli 2018. Daarnaast wordt in december 2017 en december 2018 een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

Overleg buiten werktijd en recht op scholing

In de cao is afgesproken dat een werknemer soms ook buiten de gebruikelijke werktijd aan werkoverleg moet deelnemen. Voor veel praktijken is het lastig om werkoverleg met het complete team te voeren, omdat collega’s niet alle dagen aanwezig zijn. De werkgever kan maximaal twee uur per maand en tien uur per jaar werkoverleg buiten de gebruikelijke werktijd vaststellen. Werknemers krijgen deze uren wel uitbetaald.

Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten (gemiddeld 8 uur of minder per week) verandert van minimaal 20 naar minimaal 10 uur scholing per jaar. Als hun werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximum aantal uren.

Er komt een werkgroep duurzame inzetbaarheid met daarin vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken.

Functie en positie triagist

In 2016 en 2017 is in opdracht van SSFH onderzoek uitgevoerd naar de functie en werkbeleving van de triagist. De afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt zijn in een bijlage vastgelegd en maken integraal deel uit van het principeakkoord. Hiermee heeft de functie binnen de huisartsenzorg definitief een passende positie gekregen.

Flex en vast werk

Het percentage vaste contracten is relatief laag in de huisartsenzorg in vergelijking met andere delen van de zorg. Van medewerkers in loondienst is het percentage vaste contracten juist weer relatief hoog. Cao partijen vragen SSFH onderzoek uit te voeren naar de verhouding tussen vast en flex werk om meer inzicht hierin te krijgen. Daarnaast willen cao partijen bevorderen dat bij het inzetten van ZZP-ers tarieven worden afgesproken waarmee de ZZP-er op redelijke wijze kan voorzien in zijn of haar sociale voorzieningen (zoals pensioen en arbeidsongeschiktheid). Partijen vragen SSFH om gedurende de looptijd van de cao te onderzoeken op welke wijze een en ander eventueel nader is te regelen, met in achtneming van richtlijnen van de ACM en andere wettelijke bepalingen.

Lees meer over de cao huisartsenzorg