Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Stageverbeterplan maakt werk van stageproblematiek

SSFH start vanaf dit najaar nieuwe activiteiten om het aantal stageplaatsen te vergroten.  Op dit moment is er een tekort aan stageplaatsen voor ondersteunend personeel in de huisartsenzorg, waardoor er minder nieuwe medewerkers opgeleid worden dan er de komende jaren nodig zijn. Met het Stageverbeterplan richt SSFH zich in eerste instantie op het inzichtelijk maken van het probleem en de gevolgen hiervan voor de huisartsenprakijken en huisartsenposten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met zowel landelijke als regionale betrokkenen zoals Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), ROC’s en de regionale arbeidsmarktorganisaties. Er wordt gezocht naar nieuwe oplossingen en regionale initiatieven worden gestimuleerd met een subsidiefonds.

Regionale arbeidsmarktinformatie

Problemen in de bezetting verschillen van praktijk tot praktijk en van regio tot regio. Niet iedere huisarts ervaart nu een tekort aan personeel en de noodzaak om een stageplaats te creëren is daardoor ook niet altijd hoog. Goede en betrouwbare (regionale) arbeidsmarktinformatie laat zien waar de toekomstige behoefte aan personeel zit en geeft inzicht in de mogelijke tekorten, ook waar die er nu nog niet zijn. Er wordt een basisset aan regionale informatie ontwikkeld die voor iedere regio bruikbaar is. Deze basisset wordt in eerst met drie pilotregio’s (Zuidoost Brabant, Rotterdam en Amsterdam) samengesteld en daarna uitgerold naar de andere regio’s. Hiermee wil SSFH ook een impuls geven aan structureel regionaal arbeidsmarktoverleg.

Inventariseren knelpunten en uitwerken oplossingen

Huisartsen willen vaak wel een stageplaats beschikbaar stellen, maar lopen dan tegen knelpunten aan zoals fysieke ruimte, gebrek aan tijd, begeleiding en ontevredenheid over de kwaliteit van de stagiaire. Met het stageverbeterplan zal SSFH de knelpunten in kaart brengen en per knelpunt onderzoeken hoe en wie het knelpunt kan oplossen. Soms is dat eenvoudig en is er op korte termijn een oplossing voor, soms is dat ingewikkelder en moeten langere termijn acties ingezet worden.

Stimuleringssubsidie regionale initiatieven

Tekorten op de arbeidsmarkt en de noodzaak om meer mensen op te leiden zijn zaken die je alleen samen kunt oplossen. SSFH gaat nieuwe initiatieven om het aantal stageplaatsen uit te breiden ondersteunen met een regionaal subsidiefonds. De acties die in een regio worden ondernomen deelt SSFH met andere regio’s. De kaders van het subsidiefonds worden de komende tijd opgesteld.

Blijf op de hoogte!

De activiteiten die SSFH in kader van het stageverbeterplan uitvoert worden structureel onder de aandacht gebracht. Ook de activiteiten uit de regio’s en van scholen worden gedeeld. De komende periode wordt er bovendien hard gewerkt aan het opstellen van een voorlichtingspakket, waarin bijvoorbeeld informatie komt over de opleidingen, handvatten voor de begeleiding en financiële vergoedingen. Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten en laatste ontwikkelingen.