Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Medewerkers huisartsenzorg meest tevreden medewerkers in de zorg

Medewerkers in de huisartsenzorg zijn het meest van alle zorgmedewerkers zeer tevreden over hun werk en over de organisatie waar zij werken. Dit blijkt uit de werknemersenquête van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. 90% van de medewerkers in de huisartsenzorg heeft inhoudelijk leuk werk en vindt zijn of haar werk ook zinvol. De medewerkers zijn in vergelijking tot de andere zorgbranches ook het meest positief over de werksfeer en over hun leidinggevende.

Prettige werksfeer

84% van de medewerkers is enthousiast over zijn baan en is bereid om extra inspanningen te leveren. Zij voelen zich betrokken bij de organisatie en zijn loyaal aan hun werkgever. In de huisartsenzorg zien de meeste medewerkers hun leidinggevende dagelijks, waar dat bij de andere branches vaak minder is. Ook ervaart driekwart van de medewerkers invloed op de inhoud van hun werk. Ze kunnen zelf beslissen over de volgorde waarin zij hun werk uitvoeren en het werk sluit goed aan op hun thuissituatie. Medewerkers geven aan dat zij zich kunnen ontwikkelen binnen hun functie en dat er voldoende scholingsmogelijkheden geboden worden.

Weinig baanwisselingen

De baanzekerheid in de huisartsenzorg is groot. De meeste medewerkers hebben een vast contract en werken minimaal 5 jaar bij dezelfde organisatie. Het aantal wisselingen van baan is het laagst van alle onderzochte branches in de zorg. 85% van de ondervraagden is niet op zoek naar een andere baan en 96% verwacht hun functie te kunnen behouden. Uit de werkgeversenquête blijkt ook dat bij slechts 2% van de huisartspraktijken of huisartsenposten het aantal banen is afgenomen. Ruim een derde van de werkgevers verwacht juist een groei in het personeelsbestand het komende jaar. Toch zegt de helft van de werkgevers geen activiteiten in gang te zetten om zich voor te bereiden op toekomstige personeelsbehoefte.

Werkdruk toegenomen

Volgens de helft van de ondervraagde medewerkers  in de huisartsenzorg is de werkdruk goed. 38% vind de werkdruk te hoog. De redenen hiervoor zijn met name dat er veel werk ligt, de snelheid van het werk hoog is en het werk vaak hectisch is. Volgens 73% van de medewerkers en 77% van de werkgevers is de werkdruk het afgelopen jaar toegenomen. Dit komt vooral tot uiting in meer (nieuwe) of moeilijkere en complexe taken. Belangrijkste maatregelen om de werkdruk tegen te gaan zijn het aantrekken van extra personeel en het efficiënter organiseren van werkprocessen.

Agressie en geweld

Medewerkers die met agressie te maken hebben geven aan dat dit met name verbale agressie betreft. Opvalt dat medewerkers niet het idee hebben dat het aantal gevallen toeneemt, terwijl 43% van de werkgevers dit wel denkt. Van de werkgevers zegt ook 22% dat de ernst van de agressie toeneemt. Er worden wel activiteiten ondernomen om agressie te voorkomen, vooral door incidenten bespreekbaar te maken in het team. De meeste medewerkers zeggen zich ook veilig te voelen om in het team agressie en geweld te bespreken. SSFH heeft een toolkit ontwikkeld waar teams mee aan de slag kunnen.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

SSFH participeert in het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).  Hierin onderzoeken het ministerie van VWS, werkgevers- en werknemersorganisaties hoe de arbeidsmarkt in zorg & welzijn zich ontwikkelt. Met het onderzoeksprogramma wordt betrouwbare informatie verkregen over de arbeidsmarkt. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een enquête onder medewerkers en werkgevers. 1350 medewerkers en 253 werkgevers uit de huisartsenzorg hebben de enquête ingevuld.

Meer informatie

Download de Werknemersenquête en de Werkgeversenquête
Op de websites AZWinfo.nl en Publicaties arbeidsmarkt zorg en welzijn vindt u meer informatie over het programma en recent verschenen, publiek toegankelijke onderzoekspublicaties.
Prismant en het CAOP voeren het onderzoeksprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS en de sociale partners in zorg en welzijn, jeugdzorg en de kinderopvang (WJK).