Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Overzicht van subsidies voor het opleiden ondersteunend personeel

Om de uitdagingen in de huisartsenzorg het hoofd te bieden is goed en voldoende opgeleid personeel van groot belang. De arbeidsmarkt verschilt sterk per regio, zowel qua spelers als vraagstukken. Dat vraagt om gezamenlijke regionale oplossingen. Er zijn daarvoor verschillende regelingen en middelen beschikbaar, die wij op een rij hebben gezet. 

Samen werken aan arbeidsmarktvraagstukken

Er zijn verschillende middelen en regelingen beschikbaar die een bijdrage kunnen leveren aan voldoende en goed opgeleid personeel, en aan het stimuleren van gezamenlijk werken aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken - waaronder het tekort aan stageplaatsen.

Financiële middelen

SectorplanPlus

Doel:
Een extra impuls geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Voorbeelden:
Financiering van trainingen voor stagebegeleiding, BBL-trajecten voor doktersassistenten, opleiding tot POH en kwalificerende opleidingen.

Financiering:
Bijdrage van max 70% van de opleidingskosten.

Aanvragen:
De aanvragen kunnen ingediend worden via een daarvoor ingericht portal. Medio mei 2018 zal het tweede tijdvak open worden gesteld. Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitteraccount van SectorplanPlus (@sectorplanplus) in de gaten.
Om gebruik te kunnen maken van subsidie via SectorplanPlus is het noodzakelijk  aan te sluiten bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) van de werkgeversorganisatie in jouw regio. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de werkgeversorganisatie uit de eigen regio, zie: http://www.regioplus.nl/regios om de regionale werkgeversorganisatie uit jouw regio op te zoeken.

Looptijd:
September 2017 – september 2021.

Tegemoetkoming salariskosten PA/VS

Doel:
Het stimuleren van het opleiden van PA/VS in het kader van taakherschikking in de huisartsenzorg.

Financiering:
De werkgever betaalt het salaris van de PA in opleiding (i.o.). Een deel van dat bedrag wordt vergoed door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze subsidie is vastgesteld op een bedrag van € 56.250,- voor de totale opleidingsduur (30 maanden). Dit is € 1.875,- per maand.

Aanvragen:
Via KOH (https://www.stichtingkoh.nl/)  in twee tranches, 2018 en 2019.

Looptijd:
Tot en met 2021.

Let op: Deze regeling kan niet gebruikt worden in combinatie met SectorPlanPlus gelden.

Stimuleringsmaatregel SSFH

Doel:
Het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten en POH’s.

Voorbeelden:
Het oprichten van een regionaal stagebureau, digitaal platform, zij-instroom traject doktersassistenten.

Financiering:
Maximaal € 25.000,- cofinanciering van de projectkosten.

Aanvragen:
Via https://www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/.

Looptijd:
Januari 2018 – december 2018.

De stimuleringsmaatregel van SSFH kan gebruikt worden in combinatie met de SectorplanPlus gelden voor zover het de doelstelling van de stimuleringsmaatregel ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan een BBL zij-instroomtraject voor doktersassistenten. Als er sprake is van extra instroom en extra stageplaatsen kan naast een beroep op het sectorplan voor de kosten van de BBL-opleiding ook een beroep worden gedaan op de stimuleringsmaatregel voor de projectkosten.

Of denk aan het maken van een gezamenlijk regionaal opleidingsplan voor ondersteunend personeel voor de huisartspraktijken. Als hierin wordt opgenomen dat er extra praktijkondersteuners worden opgeleid en er gezorgd gaat worden voor extra stageplaatsen dan kan voor de opleidingskosten een beroep gedaan worden op de SectorplaPlus gelden. Voor het maken van het plan en voor eventuele matching van de kandidaten kan een beroep gedaan worden op de stimuleringsmaatregel. Voorwaarde hieraan is wel dat het totale subsidiebedrag niet boven de twee miljoen uit komt. 50-70 procent van de kosten worden maximaal vergoed afhankelijk van de grootte van de onderneming. De steunintensiteit kan oplopen met 10 procent (tot een maximum van 70 procent) bij opleidingen aan werknemers met een handicap).