Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Nieuw Competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg van kracht

Op 28 juni 2018 is het nieuwe competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) vastgesteld in het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Het profiel is ontwikkeld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Het profiel vloeit voort uit een convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Dit convenant bevat zowel afspraken over de positie en de ontwikkeling van de PVH-functie in de huisartsenzorg als over de positie en doorontwikkeling van de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).
SSFH begeleidde het proces om te komen tot het PVH-profiel. “Het profiel is van belang voor de huisartsenzorg. Het beschrijft wat de PVH’s aan kennis, houding en vaardigheden nodig heeft om patiënten goede zorg te bieden”, licht Paulus Lips, voorzitter SSFH, toe. “Ook geeft het profiel inzicht waarin deze functie verschilt met die van de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH). Dat schept duidelijkheid voor de werknemers en voor de werkgevers.”

Veranderende zorgvraag

De PVH-functie is ontwikkeld met het oog op de veranderende zorgvraag. Door een groeiende groep patiënten met hoog complexe aandoeningen zoals kwetsbare thuiswonende ouderen en patiënten met meerdere chronische aandoeningen, neemt de zorgvraag toe. Bij deze patiënten is een integrale benadering en protocol overstijgend handelen noodzakelijk. Dit behoort tot de competenties van de generalistische PVH. De geboden zorg door de PVH is daarbij een aanvulling op die van de POH. Het aandachtsterrein van de POH is de (veelal geprotocolleerde) zorg voor patiënten met complexe, chronische aandoeningen. Het competentieprofiel en eindtermen van de functie POH zijn eerder dit jaar geactualiseerd.

POH of PVH?

De samenstelling van het team van de huisartsenvoorziening hangt af van keuze van de huisarts. De huisarts kiest zelf welke taken hij of zij wil overdragen aan ondersteunende medewerkers. Onder meer de samenstelling van de patiëntenpopulatie en de situatie op de lokale arbeidsmarkt spelen daarbij een rol.

Opleiding van start bij de hogescholen

De hogescholen geven het opleidingstraject van de PVH vorm aan de hand van het competentieprofiel dat op 28 juni is bekrachtigd. De opleiding tot PVH bestaat uit een kopopleiding op de hbo-v (BN2020). De eerste PVH’s zullen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenzorg stromen. Ook voor zij-instromers zal het mogelijk zijn om PVH te worden, maar hoe dat opleidingstraject wordt vormgegeven, is nog niet duidelijk.

Het rapport met daarin het competentieprofiel van de PVH is opgesteld door de Expertgroep ‘PVH en vervolg POH-transitie’. Lees het hele rapport en het competentieprofiel.