Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Voortgang project Regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg Drechtsteden

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. In 2018 is het project Regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg Drechtsteden, een initiatief van ZGWA, goedgekeurd. Het project is op 1 januari 2019 gestart en loopt tot en met 31 december 2019. Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Over project Regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg Drechtsteden
Het idee achter dit project is dat een samenwerkingsverband van het Da Vinci College, Zorggroep regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard (ZGWA) en de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) met een regionale aanpak anticiperen op de te verwachten arbeidsmarktproblematiek. Samen kunnen zij zorgdragen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in de huisartsenzorg. Meer over het project.

Tussentijdse voortgang

Inzicht verkrijgen in het huidige aanbod aan huisartsenzorg in de regio
De al uitgezette praktijkenquête is geanalyseerd en er zijn aanbevelingen gedaan in een onderzoeksrapport. Daaruit blijkt onder andere dat de komende 10 jaar veel doktersassistenten en veel praktijkondersteuners uitstromen. Een verkort opleidingstraject kan bijdragen aan het oplossen van een tekort. Ook zou de helft van de praktijken, die nog geen stageplaats bieden, hiertoe wel bereid zijn als ZGWA maar ondersteuning bij het regelwerk biedt dat er bij stages komt kijken. De inhoudelijke begeleiding doen de praktijken zelf. Vragen over arbeidsmarktproblematiek worden per kwartaal verzameld en opgenomen in de praktijkscan.

De werving van stageplekken, gezien de numerus fixus voor komend schooljaar
Onder meer is een lijst met erkende en niet-erkende leerbedrijven gemaakt en zijn afspraken gemaakt over de te plannen bezoeken. Persoonlijke voorlichting aan de huisartsen vindt doorlopend plaats (flyer). Het aanbod aan stageplaatsen bij erkende leerbedrijven is in kaart gebracht. Met SBB is steeds contact over erkenning van nieuwe leerbedrijven.

Kwaliteit verbeteren opleiding en afstemming op de dagelijkse praktijk/ samenwerking versus theorie afstemming en verbeteren
Het aantal werkbegeleidersbijeenkomsten is uitgebreid. Een training deskundigheidsbevordering voor doktersassistenten door gebruik van skilllab is gegeven en geëvalueerd. In november komt er een vervolg. Ook is een werkveldcommissie voor de kwaliteitsborging benoemd.

Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor ondersteuning van de huisarts door de administratie en organisatie die komt kijken bij het plaatsen van een stagiair uit handen te nemenEen mogelijke faciliterende rol op administratief gebied door ZGWA is niet realiseerbaar omdat accounts voor aanvragen per praktijk (met uniek PFZW-nummer) geregistreerd moeten worden.

Het creëren van ontwikkelmogelijkheden voor bestaande doktersassistenten
Er is bijvoorbeeld een plan van aanpak voor een snuffelstage/oriëntatie triage op de HAP opgesteld. De aansluiting van de opleiding op de stage is geëvalueerd. Ook loopt onder meer de voorbereiding van een onderzoek naar de mogelijkheden van combi-stages HAP/huisartsenpraktijk. RHD begeleidt stagiaires volgens plan.

Ook een aanvraag indienen?

Wil je meer informatie over dit project, de Stimuleringsregeling of zelf een aanvraag indienen? Kijk op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling