Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Initiatieven

In steeds meer regio's zijn huisartsen zich bewust van het feit dat alleen een gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bijdraagt aan een gezonde arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktagenda 2023, het actieprogramma Werken in de zorg, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten(RAAT) en de O&I financiering waarin huisartsen worden gestimuleerd samenwerking te zoeken in de regio, helpen de vorming van deze bestuurlijke netwerken. SSFH wil regionale initiatieven die leiden tot meer en betere stageplaatsen ondersteunen en heeft daartoe een stimuleringsmaatregel in het leven geroepen.

Effecten

Het effect van de maatregel is dat er inderdaad op diverse  plekken in het land projecten worden opgezet en organisaties met elkaar en met het onderwijs in gesprek gaan om zowel stages als de kwaliteit van het onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

Goedgekeurde projecten

Er zijn vijf initiatieven goedgekeurd, die staan hieronder omschreven.

Stagepunt (subsidie bedraagt € 25.000)

Het initiatief is een initiatief van Zorggroep RCH Midden Brabant. De Zorggroep werkt samen met de LHV kring, HAP Midden Brabant, ROC Tilburg en PRO Praktijkmanagement.

Het doel is om:

 • het aantal op te leiden doktersassistenten af te stemmen op de toekomstige tekorten;
 • de kwaliteit van het lesprogramma van de doktersassistenten te verhogen;
 • de huisarts een positieve ervaring te geven door de voordelen van een stagiair te laten ervaren;
 • de huisarts te werk uit handen te nemen door het stagebureau;
 • in 2018 25 en in 2019 50 stagiaires op te leiden.

Hoe doet zij  dat?

Door de administratieve en organisatorische taken, die komen kijken bij het plaatsen van een stagiair, over te nemen van de huisarts.

 • Door een goede begeleiding aan de stagiair te bieden.
 • Door een brug te vormen tussen de individuele huisarts en de scholen.

Wat zijn de voordelen van het Stagepunt voor het huisartsenteam?

 • Er is een vast contactpersoon bij het stagebureau voor vragen, opmerkingen, ervaringen en kritiek.
 • Er wordt ingespeeld op de arbeidskrapte en op de vergrijzing en ontgroening.
 • Het biedt de mogelijkheid om bij goed functioneren een stagiair in dienst te nemen.
 • De huisarts hoeft geen zorg te dragen voor de administratie of organisatie bij het plaatsen van stagiairs.
 • Het biedt nieuwe kennis en inzicht vanuit de opleiding.
 • Het levert gebundelde feedback op vanuit de projectgroep naar de opleiding. Dit kan tot kwaliteitsverbetering van het lesprogramma leiden.

Leren in de praktijk, in verbinding met de stad (subsidie bedraagt € 24.500)

Het initiatief is een initiatief van Gezondheidscentrum Gezond op Zuid, huisartsenpraktijk Van Gent, Balans en Welzijn en het Albeda College. Zij willen onderzoeken hoe praktijkleren binnen de opleiding voor doktersassistenten de kwaliteit en de kwantiteit van de stages kan verbeteren. Met dit onderzoek willen ze een innovatief concept ontwikkelen. Hiermee worden 10 extra stageplaatsen gerealiseerd.

Hoe doen zij dat?

 • Het huidige praktijkleren wordt samen met het Albeda College opnieuw ingericht. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de houding en het gedrag van de stagiaires, zodat zij van toegevoegde waarde zijn voor en beter aansluiten bij de wensen van de praktijken waar zij stagelopen.
 • Opleider en huisartsenorganisatie ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling vanuit aanvullende expertises. Samen wordt gebouwd aan de toekomst van de nieuwe generatie doktersassistenten.

Wat zijn de voordelen voor het huisartsenteam?

 • Doktersassistenten in opleiding doorlopen de stageperiode in een optimale leer- en werkomgeving. Omdat opleiding en praktijk naadloos op elkaar aansluiten, zijn de studenten beter toegerust bij het vinden van een baan. Daarnaast krijgen ze zelfvertrouwen over hun toegevoegde waarde.
 • Op de langere termijn kan ook de kwantiteit en de kwaliteit van de doktersassistenten in de regio worden bevorderd.

“Finitus numerus Fixus” (subsidie bedraagt € 25.000)

Het initiatief is een initiatief van zorggroep ZHCO, ROC Scalda, Viazorg, Periscaldus en Nucleus. Het doel is om meer instroom van studenten in de opleiding doktersassistenten te realiseren. In samenwerking met de huisartsen worden de BOL- en BBL-opleidingen opnieuw ingericht, zodat deze beter aansluiten bij de wensen van de huisartsen. Zo kunnen er meer stageplaatsen worden gerealiseerd, waardoor er een einde komt aan de huidige en ongewenste situatie van een Numerus Fixes.

Hoe doen zij dat?

 • Het curriculum van de nieuwe BOL-opleiding wordt samengesteld op basis van de werkzaamheden in de praktijk. Zo kunnen stagiaires al vrij snel na de start van een stage ingezet worden op een aantal taken die ze in de praktijk zelf uit kunnen voeren.
 • Het programma van de BOL en BBL wordt volledig synchroon geprogrammeerd, waardoor een student op ieder moment over kan stappen van de ene naar de andere leerweg. Maar ook op basis van competenties en mogelijkheden in een versneld tempo de opleiding kan doorlopen.
 • Het programma van de opleiding wordt ontwikkeld in samenspraak met de praktijk. Hierdoor sluit de opleiding beter aan op de verwachtingen vanuit de praktijk. Zo wordt het voor huisartsen aantrekkelijker om een stagiaire op te nemen in de praktijk.
 • Een nieuwe opzet voor de BOL-opleiding doktersassistente sluit beter aan bij de mogelijkheden  van de huisartsenpraktijken om stageplaatsen in praktische zin aan te bieden.
 • Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt een BBL-groep doktersassistenten gevormd met BBL-studenten vanuit de dagpraktijken en huisartsenposten. Deze groep kan de opleiding verkort en flexibel volgen.

Wat zijn de voordelen voor het huisartsenteam?

 • Een grotere instroom van voldoende kwalitatief en kwantitatief opgeleid personeel.

Binden en boeien van doktersassistenten op de huisartsenpost (subsidie bedraag € 11.325)

Het initiatief is een initiatief van huisartsenpost Nieuwe Waterweg, SMASH en DDDW. Het doel van het initiatief is om meer doktersassistenten te werven voor de opleiding triagist, zodat de tekorten bij de HAP’s in de regio Zuid-Holland verminderd worden. Er worden 10 tot 20 extra doktersassistenten geworven.

Hoe doen zij dat?

 • Door een gefaseerde opleidingsaanpak worden doktersassistenten vroegtijdig geïnteresseerd en geselecteerd voor het triagistenvak. Hierdoor wordt de instroom vergroot en uitval tijdens de opleiding verminderd.
 • De samenwerking tussen de HAP’s in de regio Zuid-Holland wordt verbeterd.

Wat zijn de voordelen voor de HAP’s?

 • De tekorten worden verminderd.
 • Het faseren van de opleidingsaanpak zorgt voor een efficiënter wervingsbeleid. Dit zorgt voor minder kosten en hogere opbrengsten voor de HAP’s.
 • Belemmeringen om meer triagisten te werven, worden in beeld gebracht en kunnen gezamenlijk worden aangepakt.

Medicamus maakt ruimte voor de stagiair

Het project is ingediend door Medicamus in samenwerking met CHE, Instituut MEMO en Deltion College.

Wat is het doel
Doelstelling is het borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg op de NW Veluwe en Zeewolde op de middellange termijn.

Hoe doen zij dat?
Door te faciliteren dat er regionaal voldoende mensen worden opgeleid om te voldoen aan de toekomstige vraag naar assistenten en praktijkondersteuners. Dit willen zij doen door:

 • Op korte termijn een regionaal stageprogramma tussen studenten en huisartsenpraktijken te ontwikkelen voor haar leden en toekomstige werknemers.
 • Het aantal praktijken dat stageplaatsen biedt te verhogen naar 90%.
 • Het binnen 1 jaar in iedere huisartsenpraktijk scholen van een assistente en/of een praktijkondersteuner: bijscholing stagebegeleider.

Wat zijn de voordelen voor de huisartsen?
Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel:

 • Er wordt blijvend gezorgd voor initiatieven om personele bezetting in de praktijk naar het gewenste kwantitatieve en kwalitatieve niveau te brengen.
 • De huisartsenpraktijken structureel ondersteund worden in de diverse stageprogramma’s.
 • Er zijn richtlijnen opgesteld voor stagebegeleiding, geaccordeerd door huisartsen en onderwijs.
 • Heeft per praktijk een doktersassistente en/of een praktijkondersteuner de bijscholing stagebegeleiding gevolgd.
 • Zijn huisartsen ontzorgd door het uit handen nemen van de administratie rondom de stage.

Meer weten of meedoen?

Wil je ook weten wat er in jouw regio speelt, wil je aansluiten, of heb je zelf een idee? Neem dan contact op met de genoemde organisaties, kijk op de pagina Stimuleringsregeling.