arbeidsvraag-huisartsen-en-gezondheidscentra-600x315

De nieuwe arbeidsmarktprognose laat zien dat het verwachte personeelstekort de komende tien jaar onverminderd groot blijft en naar verwachting na 2026 zelfs verder zal toenemen. Het verwachte tekort is relatief groot voor onder meer huisartsen, wanneer er rekening wordt gehouden met de grootte van de beroepsgroepen. Daarover informeert Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) de Tweede Kamer middels een brief over de uitkomsten van de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort in de verschillende branches van zorg en welzijn.

Voor de hele sector (breed en smal) en alle branches zijn prognoses beschikbaar van de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt. Deze zijn beschikbaar op openbare dashboards voor de totale sector zorg en welzijn, maar ook op brancheniveau. Hier is ook informatie beschikbaar over verwachte vraag, aanbod, aantal werknemers en mobiliteit.

De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op het scenario NieuwBeleid tenzij anders vermeld. In het scenario NieuwBeleid zijn in aanvulling op het Referentiescenario (demografie + trends uit het verleden) de verwachte effecten van een aantal concrete (voorgenomen) beleidsmaatregelen meegenomen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Regeerakkoord en afspraken over versterking van gemeentelijke dienstverlening aan kwetsbaren.

Huisartsen en gezondheidscentra

Op brancheniveau laat de prognose een stijgend arbeidsmarkttekort zien van 1.800 in 2023 naar een tekort van 4.900 in 2032. In de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de werknemers in de branche neemt het aantal jongeren tot 35 jaar met ruim 8 procent af van 2022 tot 2032. Dat is ook terug te zien in de dashboards over mobiliteit. De ontwikkeling in zorggebruik laat een stijging zien van het aantal patiëntencontacten, waarbij de contacten bij de huisartsenzorgpraktijk vanaf 2026 iets harder stijgen dan bij de huisartsenzorg ANW.

Aanpak tekorten in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt met landelijke en regionale partners aan de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. De aanpak krijgt vorm in het programma “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn” (TAZ). Prognoses van verwachte personeelstekorten en -overschotten ondersteunen de monitoring van beleid en de vormgeving van nieuw arbeidsmarktbeleid.

>>> Kamerbrief over nieuw arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

>>> Prognosemodel Huisartsen en gezondheidscentra

>>> Prognosemodel Zorg en Welzijn

>>> AZW Statline (CBS)

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.