Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

 • Wat is SSFH?

  SSFH staat voor Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. SSFH wordt bestuurd door de cao-partijen in de huisartsenzorg. Dit zijn:

  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • InEen
  • Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
  • FNV Zorg & Welzijn
  • CNV Zorg & Welzijn
 • Wat is een sociaal fonds?

  In Nederland bestaan er meer dan 125 sociaal fondsen. In de zorg zijn dit onder meer de Stichting A+O fonds VVT: www.aovvt.nl (voor de verpleging, verzorging en thuiszorg), de STAG: www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl (voor de gehandicaptenzorg) en de SBA: www.sbaweb.nl (voor de apothekersbranche)

  In deze sociaal fondsen – ook wel ‘arbeidsmarktfondsen’ of ‘O&O-fondsen’ genoemd – werken cao-partijen samen rond thema’s als scholing en opleiding, in- en doorstroom van personeel, de toekomst van de arbeidsmarkt,  HR-beleid, cao-vraagstukken, veiligheid en gezondheid.

  Aan de cao-tafel onderhandelen de partijen ieder vanuit hun eigen belang en achterban, in de sociaal fondsen gaat het om het gezamenlijk belang van de sector.

  Sociaal fondsen kunnen een beroep doen op subsidies van het Rijk en de EU voor specifieke projecten.

 • Waarom is er een sociaal fonds in de huisartsenzorg?

  De eerstelijns zorg, met de huisartsenzorg als belangrijkste onderdeel, krijgt er steeds meer taken bij. De branche neemt al jaren in omvang en betekenis toe en die groei zet door.

  Steeds meer huisartsen kiezen daarom voor een samenwerkingsverband. Praktijken groeien en het aantal solopraktijken neemt af. De huisartspraktijk en –post wordt meer en meer de spil van een breder zorgnetwerk.

  Voor deze groei zijn nieuwe medewerkers nodig. Ook worden er nieuwe competenties gevraagd van het huidige personeel. De praktijken groeien, dit betekent dat de werkgever (vaak: de huisarts)ook HR- en managementtaken erbij krijgt.

  Werknemers en werkgevers willen samenwerken aan een goede en gezonde arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Om de arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg adequaat en vroegtijdig te kunnen aanpakken, hebben werkgevers en werknemers SSFH opgericht.

 • Wat doet SSFH?

  SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

  De cao-partijen in de huisartsenzorg en het bestuur van SSFH bepalen gezamenlijk welke activiteiten de stichting oppakt.

 • Welk voordeel heb ik van SSFH?

  Iedereen die onder de Cao Huisartsenzorg valt draagt bij aan het fonds. SSFH heeft een eigen Cao, die gekoppeld is aan de Cao Huisartsenzorg. De activiteiten van het fonds zijn in het belang van de gehele sector. Op individueel niveau is het voordeel dus niet altijd direct merkbaar.

  Met behulp van subsidies stimuleert SSFH werkgevers bijvoorbeeld om stageplaatsen ter beschikking te stellen voor studenten en zij-instromers. Niet iedere werkgever zal gebruikmaken van deze subsidie. Maar als er niet voldoende en adequate stageplaatsen zijn, kunnen medewerkers niet goed worden opgeleid. De instroom van gekwalificeerde collega's is daarom in het belang van de hele sector.

  Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het Arbo- en HR-beleid in de huisartsenzorg. Sommige werkgevers hebben hun beoordelingscyclus, functioneringsgesprekken en loopbaanperspectief goed geregeld, andere (nog) niet. De gehele sector is gebaat bij goede arbeidsomstandigheden en HR-beleid. Daarom ontwikkelt SSFH hier activiteiten voor.

 • Waarom duurt het allemaal zo lang voordat SSFH beslissingen neemt?

  Overleg tussen zes cao-partijen kost tijd. Iedere partij heeft eigen belangen en afwegingen en krijgt ook de tijd om na te denken en te reageren vanuit zijn/haar achterban. Partijen willen goede cao afspraken maken. Nadeel van polderen is dat dit tijd kost. Ook moet SSFH soms met Ministeries of Belastingdienst overleg voeren of ideeën van partijen mogelijk zijn.

 • Hoe komt SSFH aan haar middelen?

  Om het fonds te financieren brengt SSFH bij alle werkgevers die onder de Cao Huisartsenzorg en de Cao SSFH vallen een percentage van hun bruto loonsom in rekening. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH namelijk algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat iedere werkgever die onder deze Cao’s valt, wettelijk verplicht is om aan het fonds bij te dragen. Vanaf 2016 draagt ook iedere werknemer verplicht bij aan het fonds. Waar het kan, verwerft SSFH daarnaast inkomsten uit (Europese) subsidies.

 • Hoe hoog is de SSFH-bijdrage en hoe wordt die geïnd?

  Voor 2023 bent u als werkgever een bijdrage verschuldigd van 0,6% van het totale pensioengevend salaris 2022 van de medewerkers die bij u in dienst zijn (of waren) en die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH. U betaalt dit percentage aan SSFH, maar u kunt 0,086% van het pensioengevend salaris maandelijks inhouden op het brutosalaris van de medewerker.

  Om het pensioengevend salaris vast te stellen, maken wij gebruik van de gegevens van de administratie van PFZW. Voor uw bijdrage over 2023 kijken wij naar de pensioengevende salarissen van uw personeel in 2022.

  PFZW stelt in zijn uitvoeringsreglement een aantal voorwaarden aan het verstrekken van gegevens aan SSFH. Lees meer over deze voorwaarden.

 • Waaraan besteedt SSFH het geld?

  Werkgevers en werknemers hebben SSFH opgericht om samen te werken aan een goede en gezonde arbeidsmarkt. Van opleidingen en stages tot vergoedingen en gezond en veilig werken. Om de activiteiten van het fonds te kunnen financieren en de lasten binnen de branche te verdelen, wordt een bijdrage gevraagd van werkgevers en werknemers.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de SSFH-activiteiten?

  SSFH bericht over haar activiteiten op deze website. Daarnaast publiceert zij vier maal per jaar een nieuwsbrief en eens per jaar een jaarverslag met jaarrekening. In deze jaarrekening, die door een accountant wordt gecontroleerd, legt SSFH verantwoording af over de besteding van de middelen.

  Voor andere vragen kun je altijd contact opnemen met SSFH.

 • Wat is de rol van Wissenraet van Spaendonck?

  In opdracht van het SSFH-bestuur voert Wissenraet van Spaendonck het secretariaat en fondsmanagement van de stichting. Daarnaast ondersteunt  Wissenraet van Spaendonck het SSFH-bestuur bij de uitvoering van zijn activiteiten.
  Door samenwerking worden kleine dingen groot. Dat is al sinds jaar en dag de lijfspreuk van Wissenraet Van Spaendonck. Wij geloven er in dat door samenwerking mooie interacties tot stand komen, mensen elkaar ontmoeten en leren, innovaties ontstaan die anders niet voor mogelijk werden gehouden, en men afspraken kan maken die goed zijn voor klanten, stakeholders en uiteraard ook werknemers. Kortom samen bereiken we meer.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.