Gebruik pensioengegevens

 • Waarom maakt SSFH gebruik van de gegevens van PFZW?

  Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft een volledig bestand van alle werkgevers in de huisartsenzorg. Het pensioenfonds beschikt ook over de loongegevens die nodig zijn voor het bepalen van de pensioenpremie. Voor deze werkwijze is gekozen om de administratieve last voor huisartsen te beperken.  

 • Hoe kan het dat de PFZW beschikt over een volledige bestand van alle werkgevers in de huisartsenzorg?

  In het Uitvoeringsreglement van PFZW (pagina 45. Het regelement staat op: www.pfzw.nl > Werkgevers > Het pensioen > Statuten en reglementen) is bepaald dat het pensioenfonds binnen bepaalde randvoorwaarden zijn gegevens ter beschikking kan stellen aan sociaal fondsen. Zo moet het sociaal fonds, SSFH in dit geval, voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en per 25 mei 2018 aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en ze niet mogen worden doorgegeven aan derden. SSFH voldoet aan deze eisen. 

 • Kan ik bezwaar maken tegen de gegevensverstrekking door PFZW?

  Jaarlijks ontvangen alle huisartsen die dat jaar zijn gestart, een brief over de inning van de SSFH-bijdrage. Huisartsen met een eenmanszaak of minder dan drie medewerkers in dienst kunnen (met een formulier) bezwaar maken tegen het verstrekken van gegevens door PFZW aan SSFH. De bezwaartermijn staat vermeld in de brief. 

  Een nummer van de Kamer van Koophandel is nodig om te kunnen controleren of een praktijk een eenmanszaak is. Zonder KvK-nummer wordt een bezwaar niet in behandeling genomen. 

 • Waarom krijg ik een aparte factuur als toch al gebruik wordt gemaakt van de PFZW-gegevens?

  Je krijgt een aparte factuur omdat je niet aan PFZW, maar aan SSFH betaalt. PFZW verstrekt alleen de gegevens om het pensioengevend salaris vast te stellen. PGGM int de bijdragen namens SSFH.  

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.