Competentieprofiel PVH

 • Wat is het verschil tussen een Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg( POH) en Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH)?

  De POH begeleidt patiënten met complexe zorgvraag en werkt daarbij voornamelijk protocollair. Zij/hij houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie van patiënten, vooral van die met chronische aandoeningen. Ook heeft de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners. 
  De PVH zal patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag begeleiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorg voor patiënten met cognitieve en/of functionele beperkingen, multi-morbiditeit en psychosociale problematiek. Voor deze zorgtaken draait het om een integrale benadering. De PVH moet in staat zijn om functionaliteit en beperkingen te inventariseren; en een zorgplan op kunnen stellen in samenspraak met de patiënt en andere zorgverleners. Veelal zal het gaan om niet-geprotocolleerde zorg. De toekomstige PVH krijgt dus een breder takenpakket dan de POH. 

 • Waarom komt er naast de POH een PVH in de huisartsenpraktijk?

  Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag is ook behoefte aan generalistische praktijkverpleegkundigen die protocol-overstijgend en (binnen gestelde kaders) autonoom kunnen werken. Dit vraagt verpleegkundige competenties zoals klinisch redeneren en het stellen van een verpleegkundige diagnose. Ook wordt van de PVH meer theoretische kennis verwacht over evidence based medicine en evidence based practice en kan het doen van wetenschappelijk onderzoek deel uitmaken van de werkzaamheden.  

 • Als POH met verpleegkundige achtergrond ben ik toch al praktijkverpleegkundige huisartsenzorg?

  Nee, dat is niet zo. Veel verpleegkundigen die zijn aangesteld als POH, noemen zich ‘praktijkverpleegkundige’. Het is begrijpelijk dat ze recht willen doen aan hun verpleegkundige titel. Een POH met een verpleegkundige vooropleiding kan nu echter nog geen Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg zijn. Het competentieprofiel PVH is op 28 juni 2018 bekrachtigd: er kunnen nu nog geen praktijkverpleegkundigen zijn die volgens dit competentieprofiel werken. Hoewel enkele opleidingsinstituten wél die indruk wekken, zijn er nog geen opleidingen die op basis van dit competentieprofiel hun onderwijs hebben ingericht. 

 • Wat betekent de komst van de functie van PVH voor mij als POH?

  In principe verandert de functie als POH niet en blijf je gewoon je taken uitoefenen die je nu hebt. Dit zullen voornamelijk geprotocolleerde en gedelegeerde taken zijn. Mocht de huisartsenpraktijk waarin je werkzaam bent, besluiten om een PVH aan te nemen, is dat waarschijnlijk omdat er een herverdeling van taken binnen de praktijk plaatsvindt en er over je takenpakket wordt gesproken. De inschaling van de functie van de POH in de cao zal niet veranderen door de komst van de PVH. 

 • Kan ik, POH met als vooropleiding hbo-v, PVH worden?

  Er is op dit moment nog geen helderheid te geven of de studenten die de HBO-V hebben afgerond zonder BN2020 (voor 2016) eerst een bijscholing BN2020 dienen te volgen voordat ze de opleiding PVH kunnen volgen. 

 • Kan ik, POH die tot verpleegkundige is opgeleid aan mbo of via een inservice-opleiding, PVH worden?

  Mogelijk zullen deze groep eerst het vrijstellingenprogramma[1] van de opleiding BN2020 moeten volgen, voordat gestart kan worden met de opleiding PVH. Ook bestaat de mogelijkheid dat voor deze groep kan worden volstaan met het afnemen van een toelatingsassessment. 

  Iedere hogeschool heeft een eigen beleid ten aanzien van het vrijstellingenprogramma op basis van eerder verworven competenties en de bewijslast die nodig is om de BN2020 competenties aan te tonen. Kandidaten die in aanmerking willen komen voor het vrijstellingenprogramma dienen persoonlijk bij de examencommissie van de betreffende hogeschool een verzoek in te dienen.

 • Hoe is de functie van PVH ingeschaald in de cao huisartsenzorg?

  Op dit moment is de functie nog niet ingeschaald. De reden is dat er momenteel nog geen PVH’s werken die opgeleid zijn volgens het nieuwe competentieprofiel PVH. Eerst moet er een functieomschrijving gemaakt worden om daarna het inschalingstraject in de cao uit te voeren. 

 • Wat kunnen een Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg (POH) en Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) betekenen voor de zorg die geleverd wordt in mijn praktijk?

  De POH begeleidt patiënten met complexe zorgvraag en werkt daarbij voornamelijk protocollair. Zij/hij houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie van patiënten, vooral voor die met chronische aandoeningen. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners. 
  De PVH zal patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag begeleiden. Het betreft dan zorg voor patiënten met cognitieve en/of functionele beperkingen, multi-morbiditeit en psychosociale problematiek. Voor deze zorgtaken draait het om een integrale benadering. De PVH moet in staat zijn om functionaliteit en beperkingen te inventariseren; en een zorgplan op te stellen in samenspraak met de patiënt en andere zorgverleners. Veelal zal het gaan om niet-geprotocolleerde zorg. De toekomstige PVH krijgt dus een breder takenpakket dan de POH. 

 • Hoe verhoudt een PVH zich tot een Physician Assistant (PA) of Verpleegkundig Specialist (VS)?

  De PVH verleent in opdracht van de huisarts medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg en verpleegkundige zorg. Daarnaast heeft een PVH niet-patiëntgebonden taken. De PVH is allround en de aandachtsgebieden van de PVH betreffen (verschillende) chronische aandoeningen, zorg voor (kwetsbare) ouderen, oncologische (na)zorg, palliatieve zorg, en ook preventieve activiteiten aan alle leeftijdsgroepen. 
  De VS en PA zijn bevoegd om zelfstandig voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren (dit staat vanaf 1 september 2018 in de Wet BIG). Ze nemen een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek, stellen een diagnose, geven advies of schrijven medicijnen voor. Ze werken zelfstandig en overleggen als het nodig is met de huisarts. Een VS en PA zijn beide hbo-opgeleid in de gezondheidszorg en hebben een masteropleiding gevolgd. Lees hier meer over taken van PA en VS 

 • Hoe verhoudt een PVH zich tot een wijkverpleegkundige?

  Beide functionarissen hebben een verpleegkundige achtergrond, maar komen in contact met patiënten vanuit een verschillende setting. De PVH en wijkverpleegkundige zullen in de toekomst nauw samenwerken. Daarvoor is het belangrijk dat ze elkaars taken en verantwoordelijkheden kennen.

 • Hoe wordt het team in een huisartsenpraktijk samengesteld?

  De keuze voor de samenstelling van het team hangt af van de keuzes die de huisarts maakt (welke zorg wil de huisarts zelf bieden, welke draagt hij liever over), van de lokale arbeidsmarkt en van de patiëntenpopulatie. Het ondersteunend team kan daardoor per praktijk verschillend zijn samengesteld. Er zal niet in iedere praktijk een POH werkzaam zijn en (in de toekomst) ook niet in iedere praktijk een PVH. De afgelopen jaren zijn er in de zorg veel nieuwe functies en varianten daarop ontstaan, met bijbehorende opleidingen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn van mening dat een team bestaande uit de huisarts, doktersassistent, POH, POH-GGZ en straks de PVH goed is toegerust om de zorgvraag van patiënten te beantwoorden. 

 • Wie begeleidt de stagiaire PVH binnen de huisartsenpraktijk?

  Op dit moment is er nog geen PVH werkzaam die opgeleid is volgens het nieuwe competentieprofiel PVH en die een stagiaire PVH kan begeleiden. De begeleiding van een stagiaire PVH zal worden vormgegeven in nauw contact met de hogeschool waaraan de stagiaire de opleiding volgt. 

 • Is er een betaaltitel voor de werkzaamheden van de PVH?

  Op dit moment is er nog geen betaaltitel voor de PVH. De werkgroep die het competentieprofiel PVH heeft opgesteld adviseert de SSFH om daarover een bestuurlijk overleg met ZN en VWS aan te gaan. 

 • Bij wie kan ik meer informatie vragen?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon uit de eigen beroeps- of werkgeversorganisatie. Dat zijn: 
   
  NVvPO:  Karin de Boer (karin.de.boer@nvvpo.nl)                                                                                    
  V&VN PVK/POH:  Gertrud van Vulpen (voorzitter.pvkpoh@venvn.nl) 
  NVDA:   Sietsche van Gunst (scholing@nvda.nl) 
  LHV:  Elsbeth Zeijlemaker (e.zeijlemaker@lhv.nl) 
  NHG: Anke ter Brugge (a.terbrugge@nhg.org) 
  InEen: Ludeke van der Es (l.vanderes@ineen.nl) 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.