SSFH-bijdrage

 • Hoe komt SSFH aan haar middelen?

  Om het sociaal fonds te financieren brengt SSFH bij alle werkgevers die onder de Cao Huisartsenzorg en de Cao SSFH vallen een percentage van hun bruto loonsom in rekening. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao SSFH namelijk algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat iedere werkgever die onder de Cao SSFH valt, wettelijk verplicht is om aan het fonds bij te dragen. Vanaf 2016 draagt ook iedere werknemer verplicht bij aan het fonds.

  Waar het kan, verwerft SSFH daarnaast inkomsten uit (Europese) subsidies.

 • Voor wie geldt de SSFH-bijdrage?

  De bijdrage geldt voor alle huisartsen, huisartsenpraktijken en -posten die onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH vallen. Per april 2016 geldt de verplichte bijdrage ook voor alle werknemers die onder deze cao's vallen. 

 • Hoe hoog is de bijdrage en hoe wordt die geïnd?

  Voor 2024 bent u als werkgever een bijdrage verschuldigd van 0,6% van het totale pensioengevend salaris 2024, van medewerkers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH. U betaalt deze bijdrage aan SSFH, maar u kunt 0,086% van het pensioengevend salaris maandelijks inhouden op het brutosalaris van de medewerker. 

  Om het pensioengevend salaris vast te stellen, maken wij gebruik van de gegevens van de administratie van PFZW. Voor uw bijdrage over 2024 kijken wij naar de pensioengevende salarissen van uw personeel in 2023. 

  PFZW stelt in zijn uitvoeringsreglement een aantal voorwaarden aan het verstrekken van gegevens aan SSFH. Lees meer over deze voorwaarden

 • Kan dat zomaar, een bijdrage in een cao vastleggen?

  Ja, dat kan. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao SSFH namelijk algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat iedere werkgever die onder de Cao SSFH valt, wettelijk verplicht is om aan het fonds bij te dragen. Vanaf 2016 draagt ook iedere werknemer verplicht bij aan het fonds. 

 • Ik ben geen lid van een werkgeversvereniging. Waarom moet ik dan toch betalen?

  Ook als je geen lid bent van de werkgeversverenigingen LHV of InEen, ben je gebonden aan wat werkgevers- en werknemersorganisaties in de cao afspreken. Dat komt omdat de minister de cao algemeen verbindend heeft verklaard. Dit betekent dat het een wettelijke verplichting is om aan het fonds bij te dragen. 

 • Volgens mij valt mijn praktijk helemaal niet onder de Cao Huisartsenzorg. Wat nu?

  Voor de heffing en inning van de bijdragen maakt SSFH gebruik van de gegevens van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Bij PFZW is ook bekend welke cao je al dan niet verplicht volgt.  

  Denk je dat je praktijk niet onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH valt? Dan kun je SSFH (schriftelijk) verzoeken om een individuele beoordeling. Dat doe je bij het SSFH-secretariaat, t.a.v. het bestuur, per e-mail: info@ssfh.nl.  

  Blijkt uit de individuele beoordeling dat de praktijk niet bindend onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH valt, dan wordt de factuur gecrediteerd. Een verzoek tot het crediteren van de SSFH factuur kan alleen in behandeling worden genomen als deze via e-mail wordt gedaan.

 • Hoe wordt de SSFH-bijdrage berekend?

  De hoogte van de premie voor 2024 is 0,6%. Dit betekent dat we voor uw bijdrage over 2024 het volgende in rekening brengen: 0,6% van de totale loonsom (salaris, verloonde uren, verdiende onregelmatigheidstoeslag en diensttijd) over 2023, van medewerkers die vallen onder Cao Huisartsenzorg.

  In de Cao-SSFH is afgesproken dat de medewerkers maximaal 0,086% bijdragen. In 2024 kunt u maximaal 0,086% van het pensioengevend salaris maandelijks inhouden op het brutosalaris van de medewerker.

 • Welke loonbestanddelen tellen mee in de bepaling van de bruto loonsom?

  In artikel 1.10 lid 6 van het Pensioenreglement PFZW staan alle salarisbestanddelen die behoren tot het pensioengevend salaris.  

  Lid 6. De volgende salarisbestanddelen behoren, hoe ook genaamd, in elk geval tot het pensioengevend salaris: 

  • vakantietoeslag; 

  • toeslag voor het verrichten van onregelmatige diensten en daarmee naar aard en strekking overeenkomende toeslagen; 

  • toeslag voor overwerk; 

  • toeslag voor het bezit van een diploma dat verband houdt met de functie van de deelnemer; 

  • geldswaarde van kost en inwoning en van het gebruik van een door de aangesloten werkgever verstrekte woning; 

  • structurele eindejaarsuitkering; 

  • functiegebonden toeslag; 

  • werkgeversbijdrage aan een levensloopregeling. 

  In lid 7 van dit artikel staat wat níét tot het pensioengevend salaris hoort.   

  Lid 7. De volgende salarisbestanddelen behoren, hoe ook genaamd, in elk geval niet tot het pensioengevend salaris: 

  • toeslag voor vervanging in een hoger gesalarieerde functie; 

  • geldelijke vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen, die wordt uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst; 

  • toeslag voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten en daarmee naar aard en strekking overeenkomende toeslagen; 

  • vakantietoeslag, voor zover die wordt genoten in verband met het hebben van kinderen; 

  • geldswaarde van maaltijden; 

  • tegemoetkoming in verband met de kosten van verzekering tegen ziektekosten; 

  • toeslag voor medisch specialisten die verband houdt met een wisselende praktijkomvang. 

  Ga voor een volledig overzicht naar het Pensioenreglement van PFZW 

 • Welke werknemers tellen mee bij het bepalen van het pensioengevend salaris?

  Een werknemer die onder de Cao Huisartsenzorg valt en met wie een werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek, telt mee bij het bepalen van het pensioengevend salaris. 
   
  Het gaat om doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekersassistenten (in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk), personeelsfunctionarissen, administratief, huishoudelijk en technisch personeel. 
   
  Ook zieke medewerkers of werknemers met zwangerschapsverlof en tijdelijk vervangend personeel tellen mee. Werknemers die onder een andere cao vallen, zoals de Cao Gezondheidscentra of Cao Apotheken, tellen niet mee voor de SSFH-bijdrage. 

 • Waarnemende huisartsen en hidha's hoeven geen bijdrage te betalen. Waarom niet?

  De waarnemend huisartsen en huisartsen die in dienst zijn van een huisarts (hidha's) vallen niet onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH. Daarom hoeven zij niet mee te betalen. 

 • Waarom kan ik niet zien welke medewerkers in de berekening zijn meegenomen?

  De loonsomgegevens zijn aan SSFH beschikbaar gesteld door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Deze gegevens mogen om privacy-redenen niet herleidbaar zijn naar individuele medewerkers. SSFH heeft deze gegevens dus niet. 

  Als je wilt weten welke medewerkers zijn meegenomen in de berekening, kun je dit inzien op Mijn Organisatie. Je kunt ook bellen met de werkgeversdesk van PFZW: (030) 277 33 22. 

 • Waar kan ik als werkgever controleren of het pensioengevend salaris klopt?

  Je kunt dit controleren op de factuur van PFZW over de pensioenpremie. De factuur is te raadplegen op Mijn organisatie. Hier staat wat het pensioengevend salaris is. 

 • Geldt het pensioengevend salaris alleen voor de werknemers die een heel jaar dienst zijn, of geldt het ook voor werknemers die in een jaar gedeeltelijk in dienst zijn?

  De heffing wordt berekend over alle werknemers die geheel of gedeeltelijk in een jaar bij u in dienst zijn. Voor de werknemers die een aantal maanden van dat jaar in dienst zijn, wordt de heffing alleen over die maanden berekend. 

 • Ik heb nog een wijziging in de pensioengegevens van een werknemer over 2023. Kunnen jullie dit corrigeren?

  Veranderingen kunt u tot 1 mei 2024 doorgeven aan PFZW. PFZW past dit dan aan en verwerkt de verandering voordat de factuur van de SSFH-bijdrage  wordt verstuurd.  Mutaties die na deze datum aan PFZW zijn doorgegeven, kunnen niet meer worden verwerkt. De factuur wordt ook niet meer aangepast. Wij raden u aan om voor de toekomst zulke wijzigingen tijdig aan PFZW door te geven.

 • Een medewerker is inmiddels uit dienst. Waarom betaal ik nog wel voor hem/haar? Kan dit gecorrigeerd worden?

  Uit dienst in 2023 

  Als uw medewerker een loonsom heeft in 2023 wordt deze nog meegenomen bij de inning 2024. 

  Uit dienst in 2024 

  Voor de inning kijken we naar de situatie in 2023. De medewerker was toen nog in dienst en daarom heeft de uitdiensttreding geen gevolgen voor de premie voor 2024. Uw medewerker wordt niet meer meegenomen in de inning voor 2024. 

 • Hoe kan ik als werkgever de 0,086% van de bijdrage aan SSFH inhouden bij mijn medewerkers?

  In 2024 mag je als werkgever 0,086% van het pensioengevend salaris inhouden van de medewerker(s) die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en de Cao SSFH. Je kunt de 0,086% van het pensioengevend salaris maandelijks inhouden op het brutosalaris van de medewerker.  Geef dit bijvoorbeeld door aan het administratiekantoor zodat zij dit in de salarisadministratie kunnen verwerken. 

 • Waarom wordt het verrekenen van de 0,086% van de bijdrage aan SSFH door de medewerkers niet door SSFH gedaan?

  SSFH beschikt niet over de gegevens van individuele werknemers en kan deze inhouding daarom niet uitvoeren. Bovendien is het een keuze van de werkgever zelf om het verrekenen wel of niet te doen. 

 • Waarom moet ik als medewerker aan het fonds meebetalen?

  SSFH is een fonds voor werkgevers én werknemers in de huisartsenzorg. Activiteiten die het fonds uitvoert, zijn ook voor de medewerkers. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met een agressie-incident. Daarom is besloten dat ook medewerkers gaan betalen aan de activiteiten van het fonds. Dit houdt in dat je werkgever 0,086% van het pensioengevend salaris maandelijks in kan houden op je brutosalaris. Dit geldt voor alle medewerker(s) die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH. 

 • Kan ik het bedrag in termijnen betalen?

  Nee, dat is helaas niet mogelijk. 

 • Kan ik het bedrag via een automatische incasso betalen?

  Nee, ook dat is helaas niet mogelijk. 

 • De factuur moet naar een ander adres. Kan dat?

  Ja dat kan via PFZW. SSFH stuurt de factuur naar het adres dat bij het pensioenfonds bekend is. Wil je dat veranderen dan kun je dat doen via Mijn organisatie. Adreswijzigingen kunnen dus niet via SSFH worden doorgevoerd.  

 • Ik stop met mijn praktijk. Kan de factuur gecorrigeerd worden?

  Nee, dat kan helaas niet. De bijdrage wordt betaald per kalenderjaar, onafhankelijk van het moment waarop een praktijk wordt gestaakt. Alleen voor werkgevers die op 31 december  nog een praktijk voeren, maar op 1 januari in het jaar direct erna de praktijk staken, is een uitzondering gemaakt.  

  Zet een ander jouw praktijk voort, dan is het aan te raden de (toekomstige) SSFH-bijdrage mee te nemen in de overdrachtsonderhandelingen. 

 • Mijn praktijk wordt overgenomen. Kan de factuur naar de nieuwe eigenaar worden gestuurd?

  Nee, dat is helaas niet mogelijk. De bijdrage wordt betaald per kalenderjaar, onafhankelijk van het moment waarop de praktijk wordt overgenomen. De bijdrage aan SSFH is een wettelijke verplichting.  

  Zet een ander je praktijk voort, dan is het aan te raden de huidige SSFH-bijdrage mee te nemen in de overdrachtsonderhandelingen. 

 • Wat zijn de aanmaningstermijnen?
  1. De eerste (schriftelijke) aanmaning wordt 14 dagen na verloop van de betalingstermijn verstuurd en heeft een termijn van 30 dagen. 
  2. Is de factuur na afloop van deze 30 dagen niet of niet geheel voldaan, dan wordt een tweede aanmaning gestuurd. Ook deze heeft een termijn van 30 dagen. 
  3. Is de factuur ook dan niet of niet geheel voldaan, dan volgt een derde en laatste aanmaning per aangetekende brief. Deze heeft een betalingstermijn van 14 dagen. 
  4. Is de factuur ook na de derde aanmaning niet of niet geheel voldaan, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. 
 • Waarom worden directieleden in de berekening van de bijdrage meegenomen?

  De bijdrage wordt berekend op basis van het pensioengevend salaris zoals die in de pensioenadministratie van PFZW bekend is. Dit is het totale pensioengevend salaris van alle medewerkers die bij uw organisatie in dienst zijn en onder de Cao Huisartsenzorg vallen, dus ook die van directieleden. In de pensioenadministratie is geen opsplitsing naar functies mogelijk.  

 • Ik ben het niet eens met het berekenen van de loonsomgegevens van de directieleden. Hoe kan ik bezwaar maken?

  Je kunt bij SSFH schriftelijk een bezwaar indienen door een mail te sturen naar: info@ssfh.nl. 

  Je moet dan de bruto-loonsomgegevens van je organisatie doorgeven en inzichtelijk maken wat de bruto loonsom van de directie is. Op basis van deze informatie kan SSFH het verzoek in behandeling nemen. 

  Is je bezwaar terecht, dan crediteert SSFH een deel van de bijdrage, desgewenst met een creditfactuur. 

 • Kan ik een bezwaar of klacht indienen over de bijdrage?

  De SSFH-bijdrage geldt voor alle werkgevers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH en is op grond van deze cao verplicht. 

  Natuurlijk kunnen bezwaren en klachten over de inning bekend gemaakt worden bij het bestuur. Meer informatie over het indienen van een bezwaar of klacht

 • Is een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt nog premie is verschuldigd?

  Voor het bepalen van de loonsom voor de SSFH bijdrage maken wij gebruik van de pensioenadministratie van PFZW.

  Een deelnemer bouwt pensioen op bij PFZW totdat de einddatum maximale opbouw is bereikt. Deze einddatum is gelijkgesteld aan de startdatum van de AOW uitkering. Uren gewerkt na de einddatum maximale opbouw tellen niet mee voor de pensioenopbouw en worden dus ook niet meegenomen in de loonsom voor de SSFH bijdrage.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.