Stagevergoeding

 • Wat moet ik doen als de stageovereenkomst vroegtijdig wordt beëindigd in verband met het coronavirus?

  In dat geval dient u de einddatum van de aanvraag te wijzigen via uw account op https://www.mijn-ssfh.nl/home. Indien de stage op een later moment wordt hervat, kunt u een nieuwe aanvraag doen.

 • Komt een derde leerweg opleiding in aanmerking voor de stagevergoeding?

  Ja, als de stage van de derde leerweg opleiding voldoet aan het reglement vergoedingen kan de stagevergoeding of een aanvulling op het inkomen (bij zij-instroom en/of herintreder) worden aangevraagd.

 • Betaalt SSFH een netto of bruto vergoeding uit?

  SSFH keert de bruto stagevergoeding uit aan de aanvrager. Als aanvrager maakt u de netto vergoeding over aan de stagiair. Deze berekening moet u zelf maken. Er bestaan rekentools die u hierbij kunnen helpen: https://services.raet.nl/mobile/  of https://prepay.adp.nl/ 

 • Ik wil mijn stagiair op afstand begeleiden vanwege het coronavirus, heb ik nog steeds recht op een vergoeding?

  Het is belangrijk dat er nog steeds sprake is van een stage. Dat betekent dat de stagiair over de praktijk leert en ervaring opdoet. Als u dit kan bewerkstelligen op afstand heeft u mogelijk alsnog recht op een vergoeding. Mocht u in aanmerking willen komen voor een vergoeding bij een stage op afstand, vragen wij u contact op te nemen met info@ssfh.nl 

 • Moet ik als stagebieder het functioneren van de stagiair nagaan voordat ze aan de stage kunnen beginnen (de ‘vergewisplicht’ van de WKKGZ)?

  Ja. In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) bent u verplicht het functioneren van iedere nieuwe medewerker na te gaan. Dat geldt ook voor stagiairs. Lees er meer over in het dossier van LHV of van InEen 

 • Ik moet als stagebieder kosten maken om mijn stagiairs te verlonen. Gaat SSFH die vergoeden?

  SSFH kan om fiscale redenen niet uw directe kosten 1 op 1 vergoeden. Wel hebben cao partijen besloten om, in het kader van een goed functionerende arbeidsmarkt, een vergoeding voor praktijkbegeleiding beschikbaar te stellen.

  Praktijken hebben recht op een vergoeding* voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk: 

  Doelgroep: MBO BOL, MBO derde leerweg overig en (post-)HBO opleidingen (POH-S, POH-GGZ etc.)

  • € 200 bruto p/m vergoeding per stagiair bij 15 uur of meer per week voor studenten uit het eerste leerjaar. 
  • € 100 bruto p/m vergoeding per stagiair bij 15 uur of meer per week voor studenten uit het tweede en derde leerjaar.
  • € 140 bruto p/m vergoeding per stagiair bij minder dan 15 uur per week voor studenten uit het eerste leerjaar.
  • € 70 bruto p/m vergoeding per stagiair bij minder dan 15 uur per week voor studenten uit het tweede en derde leerjaar.

  Doelgroep: MBO BBL regulier (niet zijnde zij-instromer en/of herintreder

  • € 115 bruto p/m vergoeding per stagiair bij 15 uur of meer per week.
  • € 80 bruto p/m vergoeding per stagiair bij minder dan 15 uur per week.

  Doelgroep: MBO BBL en derde leerweg zij-instroom/ herintreder

  • € 115 bruto p/m vergoeding per stagiair ongeacht aantal uur per week.

  *Praktijkvergoedingen per 1-1-2024

  Stagebieders kunnen beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is namelijk niet toegestaan door de Belastingdienst.

 • Welke kosten heb ik als werkgever als ik mijn stagiair moet verlonen?

  U moet eenmalig een loonstrookje en jaaroverzicht (laten) maken en de stagevergoeding éénmalig (laten) verlonen en uitbetalen. U draagt de loonbelasting af via uw loonadministratie en doet aangifte Loonbelasting bij de Belastingdienst, zoals u dit ook voor uw medewerkers doet. Daarnaast moet u werkgeverskosten voor de premie ZVW (in 2016: 6,75%) over de stagevergoeding betalen. Deze kunt u niet in mindering brengen op de uit te betalen stagevergoeding.

 • Mag ik de werkgeverspremie zorgverzekeringswet in mindering brengen op het uit te betalen bedrag aan de stagiair?

  Nee, dit is niet toegestaan. Dit zijn werkgeverslasten. U mag uiteraard wel de te betalen loonbelasting in mindering brengen op de uit te betalen netto stagevergoeding. SSFH vergoedt aan u de bruto stagevergoeding. 

 • Is de stagiair een werknemer, nu ik ga verlonen?

  Nee, een stagiair die een beroepsopleiding volgt in het kader Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgt is (en blijft) een student die een opleiding volgt en die bij u in uw praktijk kennis op doet in het kader van zijn/haar opleiding. Deze stagiair is geen werknemer. U tekent ook met uw stagiair een stageovereenkomst en geen arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst beschouwt uw stagiair dan ook niet als werknemer, maar als formeel ‘fictief werknemer’ zolang u hem/haar geen substantieel salaris uitbetaalt. De stagevergoeding is dan ook geen salaris, maar een vergoeding (waarover wel loonbelasting betaald moet worden). Wel bent u verplicht de regels rondom arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandeling na te leven, maar ook daarin is niets gewijzigd. LET OP: studenten die werken en leren tegelijk (de Beroepsbegeleidende Leerweg, BBL) zijn wél werknemers.

 • Wat is dat, een fictieve dienstbetrekking?

  Uw stagiair is niet werkzaam in een echte dienstbetrekking, maar ontvangt een stagevergoeding. Hij/zij is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en valt onder de ZVW. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden. De stagiairs vallen niet onder de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van de werkgever. Wel moet u de premie ZVW als werkgever betalen voor uw stagiair. 

 • Ben ik verplicht de stagiair bij ziekte twee jaar door te betalen?

  Nee, u heeft met de stagiair een stageovereenkomst afgesloten. Het format van de stageovereenkomst staat in de cao én op de website SSFH. Hierin is opgenomen (artikel 9): ‘Bij ziekte vindt gedurende twee weken doorbetaling van de stagevergoeding plaats tot uiterlijk de dag waarop de stage eindigt.” U betaalt dus bij ziekte maximaal twee weken de stagevergoeding door. 

 • Heb ik, doordat ik ga verlonen, nu een arbeidsovereenkomst met de stagiair?

  Nee, u heeft met de stagiair een stageovereenkomst getekend. Dit is géén arbeidsovereenkomst. 

 • Moet ik mijn stagiair reiskosten betalen bovenop de stagevergoeding?

  Wanneer de student geen OV-studentenkaart heeft, moet u inderdaad de reiskosten vergoeden. Dit is zo geregeld in de cao Huisartsenzorg én de stageovereenkomst die u met de stagiair heeft getekend. De reiskostenvergoeding is gelijk aan de wijze waarop u de vergoeding aan uw medewerkers bepaalt. 

 • Hoe bereken ik zelf wat de netto stagevergoeding wordt?
 • Ben ik nu als werkgever verantwoordelijk geworden voor de stagiair?

  Ja, maar dit was u al. U heeft als stagebieder een stageovereenkomst getekend met de stagiair, daarin worden de rechten en plichten over en weer geregeld. SSFH heeft en had hierin geen rol. Voor wat betreft de Arbowet en Arbeidstijdenwet hebben stagiairs net zo veel rechten (en plichten) als uw medewerkers. 

 • Mijn stagiair voert productieve arbeid uit, is deze dan nog een stagiair?

  Nee, als uw ‘stagiair’ feitelijk hoofdzakelijk productieve arbeid uitvoert in uw praktijk én daarvoor substantieel loon/salaris ontvangt, is er geen sprake van een stage, maar van een dienstverband, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

 • Mag een stagiair productieve arbeid uitvoeren?

  De activiteiten van de stagiair moeten hoofdzakelijk zijn gericht op het - onder begeleiding - uitbreiden van eigen kennis en het opdoen van werkervaring in het kader van de opleiding. Het werk van de stagiair zal zich meer moeten richten op de persoonlijke leerdoelen dan op de bedrijfsdoelen van uw praktijk. De stagevergoeding is dan ook geen loon, maar een vergoeding van de kosten die uw stagiair maakt. 

 • Hoe beëindig ik de stageovereenkomst?

  In de stageovereenkomst die u met de stagiair hebt getekend staan in artikel 11 de voorwaarden waaronder u de overeenkomst kunt beëindigen. 

 • Hoe zit dat met een erkend leerbedrijf?

  Als u een leerbaan of stageplaats voor een MBO-opleiding aanbiedt, dan moet uw praktijk een erkend leerbedrijf zijn. Een erkenning vraagt u aan bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Als erkend leerbedrijf komt u, naast de vergoedingen van SSFH, ook in aanmerking voor het Stagefonds van VWS. 

 • De uitbetaling van de stagevergoeding verandert. Wat betekent dit voor mij als stagiair en als stagebieder / werkgever?

  Tot eind 2015 keerde SSFH de stagevergoeding rechtstreeks aan de stagiair uit om de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Helaas staat de Belastingdienst dit niet toe omdat de belastingplicht bij de werkgever rust en niet bij SSFH. Dit heeft gevolgen voor de stagebieder en de stagiair. Voortaan kan namelijk alleen de stagebieder de vergoeding praktijkbegeleiding én de stagevergoeding aanvragen. Het aanvragen kan via www.mijn-ssfh.nl 

 • Ik ontvang mijn stagevergoeding via mijn werkgever. Maar die heb ik toch niet?

  Voor de stagevergoeding die je aanvraagt bij SSFH wordt de huisartspraktijk, zorggroep of huisartsenpost bij wie je stage loopt of hebt gelopen, gezien als je stagebieder, niet als je werkgever. De stagebieder is verplicht jou een stagevergoeding uit te betalen. SSFH vergoedt deze kosten voor de werkgeverstage direct aan de stagebieder bij wie je stageloopt. Helaas kan dit niet anders. 

 • Weet de huisarts waar ik stage loop al dat hij of zij mijn stagevergoeding aan mij moet overmaken?

  Werkgevers in de sector zullen door SSFH en de werkgeversorganisaties geïnformeerd worden over de nieuwe wijze van vergoeden. Je kunt als stagiair natuurlijk ook zelf met je stagebieder de verandering bespreken en verwijzen naar de informatie op deze site. 

 • Wat kan ik doen wanneer de huisarts de stagevergoeding niet overmaakt?

  Stagebieders zijn verplicht vanuit de cao om een stagevergoeding te betalen aan stagiairs. De stagiair wordt geïnformeerd wanneer SSFH de vergoeding aan de stagebieder heeft overgemaakt. 

 • Kan ik als stagiair vanaf mei 2016 mijn stagevergoeding niet meer zelf aanvragen?

  Dat klopt, vanaf 20 mei 2016 kunnen stagiairs niet meer zelf een aanvraag indienen. Dit kunnen alleen nog maar de werkgevers doen. De werkgever kan per stagiair in één keer zowel de stagevergoeding als de vergoeding praktijkbegeleiding aanvragen. 

 • Mijn stagiair vraagt wanneer ik de stagevergoeding die is aangevraagd via SSFH, uitkeer. Maar dat loopt toch via SSFH?

  SSFH kan de stagevergoeding niet rechtstreeks uitbetalen aan de stagiair omdat de belastingplicht bij de werkgever ligt en niet bij het fonds. Stagiairs ontvangen de stagevergoeding dus rechtstreeks van de stagebieder. 
  De stagebieder kan deze vergoeding terugkrijgen van SSFH. Dit kan door een aanvraag in te dienen indienen via www.mijn-ssfh.nl. De stagebieder vraagt dan tegelijkertijd een vergoeding praktijkbegeleiding aan. 

 • Hoe keer ik als huisarts de stagevergoeding uit aan mijn stagiair?

  Wanneer een stagiair na 1 januari 2016 een stagevergoeding heeft aangevraagd, ontvangt de werkgever de uitkering van SSFH op zijn of haar rekening. Deze uitkering is de bruto aangevraagde stagevergoeding van de stagiair. SSFH specificeert om wie het gaat. De huisarts betaalt de stagevergoeding alsnog, na aftrek van loonbelasting, uit aan de stagiair. 

 • Hoe weet ik aan welke stagiair ik welk bedrag moet uitkeren?

  U vraagt per stagiair vergoeding aan en u kunt per goedgekeurde aanvraag inzien in mijn-ssfh.nl welk bedrag bestemd is voor de stagiair (stagevergoeding) en welk bedrag voor de vergoeding praktijkbegeleiding. 

  SSFH betaalt aan de werkgever de vergoeding(en) uit. Deze uitkering is de bruto aangevraagde stagevergoeding van je stagiair(s) en (vanaf 20 mei 2016) de vergoeding praktijkbegeleiding voor deze stagiair. De werkgever betaalt vervolgens de stagevergoeding uit aan de stagiair, na aftrek van loonbelasting. 

 • Hoe hoog is de stagevergoeding van SSFH?

  De stagevergoeding bedraagt: 

  Doelgroep: MBO BOL, MBO derde leerweg overig en (post-)HBO opleidingen (POH-S, POH-GGZ etc.)

  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek. 

  Doelgroep: MBO BBL regulier (niet zijnde zij-instromer en/of herintreder

  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

  Doelgroep: MBO BBL en derde leerweg zij-instroom/herintreder

  Deze groep ontvangt en aanvulling in het inkomen. Deze aanvulling bedraagt:

  • € 150 per maand ongeacht het aantal uur stage per werkweek.
 • Waar moet ik aan voldoen om een stagevergoeding te krijgen?

  De voorwaarden voor het ontvangen van een stagevergoeding zijn: 

  • de stagebieder betaalt de werkgeversbijdrage aan SSFH en heeft geen achterstand in betaling. 

  • de stagiair volgt een stage in het kader van een erkende beroepsopleiding. 

  • de stagiair heeft de schriftelijke stageovereenkomst met de stagebieder afgesloten. Let op: dit is een verplicht format! Wanneer deze niet gebruikt wordt, wordt de aanvraag niet goedgekeurd. De stagebieder bewaart deze overeenkomst zeven jaar als bewijsstuk. Steekproefsgewijs wordt deze opgevraagd om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan. 

  • de naam van de stagebieder en stagiair zijn opgenomen in de stageovereenkomst;

  De stagebieder kan de aanvraag voor  de vergoedingen uiterlijk vier maanden na afloop van de stage indienen. 

  Lees alle voorwaarden 

 • Ik ben in dienst bij mijn werkgever, maar ik loop er tegelijkertijd stage. Krijg ik dan een vergoeding?

  Ja, sinds 2024 ontvang je dan ook een vergoeding. Om instroom te bevorderen is het vergoedingenreglement van SSFH verruimd.

 • Hebben stagiairs van de opleiding apothekersassistent recht op een stagevergoeding?

  Ja, zolang zij aan de voorwaarden voldoen én stage lopen bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg en de Cao SSFH valt. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Meestal lopen apothekersassistenten-in-opleiding stage in een reguliere apotheek. Daar is veelal de Cao Apotheken van toepassing. 

 • Ik moet het PFZW-klantnummer invullen op mijn aanvraag. Wat is dat?

  Het PFZW-klantnummer is het aansluitnummer van de werkgever of organisatie waar je stage loopt. Het wordt ook wel instellingsnummer genoemd. Het nummer bestaat uit zes cijfers en is onder meer te vinden op de maandelijkse factuur die je werkgever van het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ontvangt. Vraag je werkgever/stagebieder naar het nummer van jouw organisatie.  

 • Wat verstaat SSFH onder zij-instromer en herintreder?

  Sinds 2024 maakt SSFH onderscheid in de vergoedingen voor een reguliere BBL student en voor zij-instromers en herintreders.

  Onder zij-instroom wordt verstaan een student die vanuit een andere branche of sector zich laat omscholen tot een beroep in de huisartsenzorg.

  Een herintreder is iemand die eerder werkzaam is geweest in de huisartsenzorg of is opgeleid tot één van de functies binnen de cao Huisartsenzorg en na een aantal jaren weer terug wil keren in de huisartsenzorg.

 • Waarom maakt SSFH onderscheid tussen BBL regulier en BBL zij-instroom en herintreders?

  We zien dat er in de branche veel vraag is naar zij-instromers en herintreders. Maar de financiële consequenties voor deze groep om zich om te scholen en/of bij te scholen kunnen groot zijn. Om deze groep hierin te ondersteunen en de praktijken, gezondheidscentra, huisartsenposten te stimuleren om ruimte te maken voor zij-instromers en herintreders, heeft SSFH hierin onderscheid gemaakt en de vergoedingen verruimd.

 • Wanneer valt een student onder BBL regulier?

  Sinds 2024 maakt SSFH onderscheid tussen BBL regulier en BBL zij-instroom en/of herintreder. Onder BBL regulier verstaat SSFH een student zonder afgeronde vooropleiding en/of enige werkervaring. Deze studenten stromen direct vanuit het middelbaar onderwijs of een niet afgeronde beroepsopleiding door naar een BBL opleiding. 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.