Vergoeding praktijkbegeleiding

 • Moet ik met SSFH een verwerkingsovereenkomst afsluiten als ik een (stage) vergoeding aanvraag?

  Een van de vragen die wij krijgen sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in gegaan, is of je als aanvrager van een vergoeding bij SSFH een verwerkersovereenkomst met het fonds moet afsluiten vanwege het verstrekken van persoonsgegevens. Dit is niet nodig.

  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft SSFH (persoons)gegevens nodig. In het Reglement Vergoeding van SSFH staan de voorwaarden voor een vergoeding en welke gegevens een stagebieder moet leveren. Zonder deze gegevens kan geen vergoeding worden aangevraagd en kan SSFH geen vergoeding uitkeren. SSFH bepaalt het doel (vergoeding conform cao HZ en SSFH) en middelen van de gegevensverwerking.

  Beleid op privacy persoonsgegevens

  Vergoedingen worden aangevraagd via het portaal mijn-ssfh.nl. SSFH heeft, als verwerkingsverantwoordelijke, met betrokken organisaties een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat partijen passende technische en organisatorische maatregelen bieden om de bescherming van de privacyrechten te garanderen. Daarnaast houdt SSFH een verwerkingsregister bij waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens worden geregistreerd. Dit maakt een verwerkersovereenkomst tussen SSFH en de stagebieders overbodig.

  Vragen over gegevensbescherming

  Neemt u dan contact op met info@ssfh.nl of 013-5944318. SSFH houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving (AVG).

 • Kan ik een vergoeding aanvragen voor de praktijkbegeleiding van mijn stagiair?

  Ja. Als je als werkgever (stagebieder) een stageplaats aanbiedt en de stagiair begeleidt (dat kan ook door een intern begeleider worden gedaan), dan kun je bij SSFH een vergoeding aanvragen. De vergoeding voor de praktijkbegeleiding bedraagt maximaal € 200 bruto per maand per stagiair voor de duur van de stage. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het leerjaar waar de student in zit en hoeveel uur de student wekelijks stage loopt.

  Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 

  De voorwaarden voor het ontvangen van een vergoeding praktijkbegeleiding zijn: 

  • de stagebieder betaalt de werkgeversbijdrage aan SSFH en heeft geen achterstand in betaling. 

  • de stagiair volgt een stage in het kader van een erkende beroepsopleiding. 

  • de stagiair heeft de schriftelijke stageovereenkomst metde stagebieder afgesloten. Let op: dit is een verplicht format! Wanneer deze niet gebruikt wordt, wordt de aanvraag niet goedgekeurd. De stagebieder bewaart deze overeenkomst zeven jaar als bewijsstuk. Steekproefsgewijs wordt deze opgevraagd om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan. 

  • de naam van de stagebieder en stagiair zijn opgenomen in de stageovereenkomst; 

  • de vergoeding voor praktijkbegeleiding en de stagevergoeding gelden niet voor leerlingen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dezelfde functie én bij dezelfde werkgever werkzaam zijn en daarvoor salaris ontvangen. De stagebieder kan de aanvraag voor de vergoedingen uiterlijk vier maanden na afloop van de stage indienen. 

  Lees alle voorwaarden 

 • Kopie bankpas of rekeningoverzicht – waarom is dat?

  SSFH vraagt ter controle van uw bankrekeningnummer o.a. een kopie van uw bankpas of rekeningafschrift. Op deze manier stelt SSFH vast dat het door u opgegeven bankrekeningnummer juist is. In het verleden kwam het helaas regelmatig voor dat een opgegeven rekeningnummer niet juist was (maar wel bestond), waardoor bedragen foutief werden overgemaakt. Om dit te voorkomen wordt een bewijs van een bankrekeningnummer gevraagd. Aanvragers kunnen (voor SSFH) niet relevante informatie op de kopie doorstrepen, zoals het pasnummer, evt. handtekeningen of bedragen die op het rekeningafschrift voorkomen. Het gaat er SSFH om dat de tenaamstelling gekoppeld kan worden aan het IBAN nummer. Verder gebruikt SSFH deze gegevens niet. Het is voor SSFH helaas nog niet mogelijk om betalingen van de jaarlijkse SSFH bijdrage te koppelen aan de gegevens van mijn-ssfh.nl. De inning van de SSFH-gelden gebeurt via het pensioenfonds PFZW en uitvoerder PGGM. SSFH krijgt om privacy redenen geen toegang tot deze rekeninggegevens. We hopen dat in de toekomst het wel mogelijk zal zijn om een directe koppeling te maken met het pensioenbestand: dat scheelt alle partijen veel werk. 

 • Mijn stagiair is naast de stage óók bij mij in dienst. Krijg ik dan nog een vergoeding?

  Ja, sinds 2024 ontvang je dan ook een vergoeding. Om instroom te bevorderen is het vergoedingenreglement van SSFH verruimd. Zowel de stagiair als de stagebieder komen in aanmerking voor een vergoeding.

 • Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

  Aanvragen moeten uiterlijk 4 maanden na afloop van de stage zijn ingediend. 

 • Wanneer wordt de vergoeding voor de praktijkbegeleiding uitbetaald?

  SSFH beoordeelt je aanvraag. Is die onvolledig, dan krijg je gelegenheid die aan te vullen. Is de aanvraag compleet en is de stage beëindigd, dan betaalt SSFH de vergoeding uit. De vergoeding wordt dus achteraf en in één keer uitbetaald.  

 • De verhoging van de vergoeding praktijkbegeleiding dekken de kosten niet, waarom betaalt SSFH niet meer?

  SSFH kan om fiscale redenen uw kosten niet één-op-één vergoeden. De verhoging van de praktijkvergoeding is een algemene maatregel om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren. Het kan in sommige gevallen mogelijk zijn dat uw salarisadministrateur meer kosten rekent, dat hangt sterk af van wie de verloning uitvoert. Wij horen verhalen over hele hoge prijzen, die niet in verhouding staan tot het werk dat er mee gemoeid is. Gezien de grote prijsverschillen kan het de moeite zijn om eens rond te kijken of er een goedkoper alternatief is. 

 • Kan ik ook een vergoeding krijgen voor de praktijkbegeleiding van stagiairs van de opleiding tot apothekersassistent?

  Ja, dat kan. Stagiairs van de opleiding tot apothekersassistent vallen onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg en dus onder de Cao SSFH. Zolang je aan alle voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag indienen. 

 • Ik heb geen personeel in dienst en betaal niet mee aan SSFH. Kom ik dan wel in aanmerking voor een vergoeding?

  Nee, een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergoeding is dat je een werkgeversbijdrage aan SSFH betaalt en dat doe je niet als je geen personeel in loondienst hebt. Heb je wel ondersteunend personeel maar is dat in dienst van bijvoorbeeld een maatschap of stichting, dan kan die wel een vergoeding voor de praktijkbegeleiding aanvragen. 

 • Ik moet het PFZW-klantnummer bij de aanvraag invullen. Wat is dat en waar vind ik het?

  Het PFZW-klantnummer is je aansluitnummer bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het wordt ook wel instellingsnummer genoemd. Het nummer bestaat uit zes cijfers en is onder meer te vinden op de maandelijkse factuur die je van PFZW ontvangt.  

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  De voorwaarden voor het ontvangen van een vergoeding praktijkbegeleiding zijn: 

  • de stagebieder betaalt de werkgeversbijdrage aan SSFH en heeft geen achterstand in betaling;
  • de stagiair volgt een stage in het kader van een erkende beroepsopleiding;
  • de stagiair heeft de schriftelijke stageovereenkomst met de stagebieder afgesloten. Let op: dit is een verplicht format! Wanneer deze niet gebruikt wordt, wordt de aanvraag niet goedgekeurd. De stagebieder bewaart deze overeenkomst zeven jaar als bewijsstuk. Steekproefsgewijs wordt deze opgevraagd om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan;
  • de naam van de stagebieder en stagiair zijn opgenomen in de stageovereenkomst; 
  • de stagebieder kan de aanvraag voor de vergoedingen uiterlijk vier maanden na afloop van de stage indienen. 
Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.