In steeds meer regio's zijn huisartsen, huisartsenpost of gezondheidscentrum zich bewust van het feit dat alleen een gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bijdraagt aan een gezonde arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktagenda 2023, het actieprogramma Werken in de zorg, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) en de O&I financiering waarin huisartsen worden gestimuleerd samenwerking te zoeken in de regio, helpen de vorming van deze bestuurlijke netwerken. SSFH wil regionale initiatieven, die leiden tot meer stageplaatsen en het werven en behouden van medewerkers voor de huisartsenzorg, ondersteunen en heeft daartoe een stimuleringsmaatregel in het leven geroepen. 

Effecten 

Het effect van de maatregel is dat er inderdaad op diverse  plekken in het land projecten worden opgezet en organisaties met elkaar en met het onderwijs in gesprek gaan om zowel stages als de kwaliteit van het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. 

Goedgekeurde projecten 

Een aantal voorbeelden van de initiatieven die tot nu toe zijn goedgekeurd. Zie hiervoor het rechtermenu. 

Ervaringen

In onderstaande artikelen en video´s delen organisaties uit verschillende regio's ervaringen over het opzetten van een project waarbij zij gebruik maakten van de stimuleringsregeling.

Meer weten of meedoen? 

Wil je ook weten wat er in jouw regio speelt, wil je aansluiten, of heb je zelf een idee? Neem dan contact op met de genoemde organisaties, kijk op de pagina Stimuleringsregeling

Projectinitiatief
Stagepunt

Zorggroep RCH Midden Brabant (subsidie bedraagt €25.000) 

Dit project is een initiatief van Zorggroep RCH Midden Brabant. De Zorggroep werkt samen met de LHV kring, HAP Midden Brabant, ROC Tilburg en PRO Praktijkmanagement. 

Het doel is om: 

 • het aantal op te leiden doktersassistenten af te stemmen op de toekomstige tekorten; 
 • de kwaliteit van het lesprogramma van de doktersassistenten te verhogen; 
 • de huisarts een positieve ervaring te geven door de voordelen van een stagiair te laten ervaren; 
 • de huisarts werk uit handen te nemen door het stagebureau; 
 • in 2018 25 en in 2019 50 stagiaires op te leiden. 

Hoe doen zij dat? 
Door de administratieve en organisatorische taken, die komen kijken bij het plaatsen van een stagiair, over te nemen van de huisarts. 

 • Door een goede begeleiding aan de stagiair te bieden. 
 • Door een brug te vormen tussen de individuele huisarts en de scholen. 

Wat zijn de voordelen van het Stagepunt voor het huisartsenteam? 

 • Er is een vast contactpersoon bij het stagebureau voor vragen, opmerkingen, ervaringen en kritiek. 
 • Er wordt ingespeeld op de arbeidskrapte en op de vergrijzing en ontgroening. 
 • Het biedt de mogelijkheid om bij goed functioneren een stagiair in dienst te nemen. 
 • De huisarts hoeft geen zorg te dragen voor de administratie of organisatie bij het plaatsen van stagiairs. 
 • Het biedt nieuwe kennis en inzicht vanuit de opleiding. 
 • Het levert gebundelde feedback op vanuit de projectgroep naar de opleiding. Dit kan tot kwaliteitsverbetering van het lesprogramma leiden. 

Downloads en links 

Projectinitiatief
Maak ruimte voor de stagiaire

Medicamus (subsidie bedraagt €25.000) 

Het project is ingediend door Medicamus in samenwerking met CHE, Instituut MEMO en Deltion College. 

Wat is het doel? 
Doelstelling is het borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg op de NW Veluwe en Zeewolde op de middellange termijn. 

Hoe doen zij dat? 
Door te faciliteren dat er regionaal voldoende mensen worden opgeleid om te voldoen aan de toekomstige vraag naar assistenten en praktijkondersteuners. Dit willen zij doen door: 

 • Op korte termijn een regionaal stageprogramma tussen studenten en huisartsenpraktijken te ontwikkelen voor haar leden en toekomstige werknemers. 
 • Het aantal praktijken dat stageplaatsen biedt te verhogen naar 90%. 
 • Het binnen 1 jaar in iedere huisartsenpraktijk scholen van een assistente en/of een praktijkondersteuner: bijscholing stagebegeleider. 

Wat zijn de voordelen voor de huisartsen? 
Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel: 

 • Er wordt blijvend gezorgd voor initiatieven om personele bezetting in de praktijk naar het gewenste kwantitatieve en kwalitatieve niveau te brengen. 
 • De huisartsenpraktijken structureel ondersteund worden in de diverse stageprogramma’s. 
 • Er zijn richtlijnen opgesteld voor stagebegeleiding, geaccordeerd door huisartsen en onderwijs. 
 • Heeft per praktijk een doktersassistente en/of een praktijkondersteuner de bijscholing stagebegeleiding gevolgd. 
 • Zijn huisartsen ontzorgd door het uit handen nemen van de administratie rondom de stage. 

Downloads en links 

Projectinitiatief
Regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg Drechtsteden

ZGWA (subsidie bedraagt € 24.885,50) 

Het project is ingediend door ZGWA Facilitair BV. 

Wat is het doel? 
Anticiperen op de te verwachten arbeidsmarktproblematiek in de toekomst door het opzetten van een regionale aanpak. Waarbij gezamenlijk zorggedragen wordt voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in de huisartsenzorg. Dit wordt bewerkstelligd door het aangaan van een samenwerkingsverband met de opleider DA Vinci College (DVC, ZGWA (Zorggroep regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard) en de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD). 

Hoe doen zij dat? 

 • Inzicht verkrijgen in personele bezetting in de regionale huisartsenzorg. 
 • De werving van stageplekken, gezien de numerus fixus voor komend schooljaar. 
 • Kwaliteit verbeteren opleiding en afstemming op de dagelijkse praktijk/ samenwerking versus theorie afstemming en verbeteren. 
 • Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor ondersteuning van de huisarts door de administratie en organisatie die komt kijken bij het plaatsen van een stagiair uit handen te nemen. 
 • Het creëren van ontwikkelmogelijkheden voor bestaande doktersassistenten. 

Wat zijn de voordelen voor huisartsen? 

 • Grotere instroom van voldoende en kwalitatief opgeleid personeel. 
 • Betere afstemming opleiding en praktijk. 
 • Ontzorgen van de huisartsen bij aanvraag stagevergoeding. 
 • Mogelijkheden voor training technische vaardigheden voor doktersassistenten. 
 • Mogelijk duurzame inzetbaarheid van medewerkers . 
 • Opname van nieuw personeel in de ZGWA Flexpool. 

Downloads en links 

Projectinitiatief
Vernieuwing toolkit stagebegeleiding en creëren stageplaatsen HAP DA

Cohesie (subsidie bedraagt €3.185) 

Zorggroep Cohesie heeft een aanvraag gedaan voor vernieuwing van de toolkit stagebegeleiding en het structureel beschikbaar maken van stageplaatsen op de huisartsenposten. Betere en meer stageplaatsen voor doktersassistenten worden gerealiseerd door het verbeteren van de stagebegeleiding en het voorzien in stageplaatsen op de huisartsenpraktijk en/of het vergroten van de instroom van triagisten. 

Zorggroep Cohesie kijkt succesvol terug op de vernieuwing van de toolkit en het realiseren van de stageplaatsen. De samenwerking tussen de partijen is versterkt en organisaties voelen zich meer betrokken. Hierdoor stijgt bij alle partijen de motivatie en inzet om het gezamenlijk doel: meer stageplaatsen te behalen. Wel hebben zij een aantal lessons- learned die waardevol zijn voor organisaties die een project met de stimuleringsregeling willen starten: 

 • Houdt er rekening in de begroting rekening mee dat de realisatie vaak hoger is dan begroot 
 • Heb je organisaties die nog erkend moeten worden als leerbedrijf bij SBB. Plan hier voldoende tijd voor in. 
 • Zet communicatiemedewerkers in om producten succesvol uit te rollen binnen de regio en neem dit ook mee in de begroting 
Projectinitiatief
Stagecoördinatiepunt

Zorggroep Zaanstreek Waterland (subsidie bedraagt €20.375) 

Zorggroep Zaanstad Waterland heeft een aanvraag gedaan voor het oprichten van een stagecoördinatiepunt. Het centraal ondersteunen van het begeleiden van stagiaires doktersassistenten heeft de volgende doelstellingen: 

 • Het motiveren van huisartsen om meer stageplaatsen aan te bieden. 
 • Het delen en bundelen van kennis en ervaring op het vlak van opleiden. 
 • De huisartsen kunnen zich richten op de inhoudelijke begeleiding en minder op de administratieve organisatie daaromheen. 
 • Het geven van gebundelde feedback aan opleidingsinstituten waardoor er een betere koppeling ontstaat tussen theorie en praktijk. 

Zorgroep Zaanstad Waterland heeft uiteindelijk 13 nieuwe stageplaatsen weten te realiseren. De accountbezoeken zijn ook succesvol gebleken en hebben geleid tot een netwerk waarin ervaren doktersassistentes de minder ervaren doktersassistentes begeleiden. Daarnaast hebben de doktersassistentes die stagiairs begeleiden intervisie bijeenkomsten bijgewoond. Vanwege het succes wordt het netwerk uitgebreid met een netwerk voor praktijkmanagers. 

Projectinitiatief
Professionalisering en uitbreiding stages DA

Huisartsenzorg Oude IJssel (subsidie bedraagt €11.090) 

Huisartsenzorg Oude IJssel heeft een aanvraag gedaan voor de inzet van een ervaren stagecoördinator voor professionalisering en uitbreiding van het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten. Deze coördinator heeft als opdracht om: 

 • het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten in de regio uit te breiden (van 20 naar 25 plaatsen). De stagecoördinator bezoekt hiervoor huisartsenpraktijken in de regio om zo drempels weg te nemen om stagiaires te plaatsen. 
 • werkbegeleiders in de praktijken te ondersteunen. De stagebegeleider faciliteert het startgesprek tussen werkbegeleider en stagiaire. Daarnaast organiseert de stagebegeleider werkbegeleidersbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen. 
 • contacten te onderhouden met de scholen over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk. 

Huisartsenzorg Oude IJssel heeft een marktplaats opgericht om vraag en aanbod van stagiairs en stageplaatsen samen te brengen. Om het beroep doktersassistent meer op de kaart te zetten en studenten er kennis mee te laten maken is er promotiemateriaal ontwikkeld en hebben studenten de gelegenheid gekregen om in de functie van balieassistente kennis te laten maken met de huisartsenzorg. Ook is er een jaarlijkse bijscholing voor doktersassistenten opgericht. Dit jaar was het thema onderzoeken van lichaamsvloeistoffen. Komende jaren wordt hier een vervolg aangegeven. 

Bekijk hier de flyer voor scholieren 

Projectinitiatief
Aansluiting aanbod/vraag doktersassistentes en apothekersassistentes

Huisartsen Zorg Drenthe (subsidie bedraagt € 25.000 voor 1 jaar) 

Huisartsen Zorg Drenthe (HZD) heeft een aanvraag gedaan voor een betere aansluiting tussen aanbod en vraag van dokters- en apothekersassistentes. Het project gaat: 

 • alle (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en hun aanbod aan stageplaatsen in kaart brengen (nulmeting). 
 • alle praktijken persoonlijk benaderen om te onderzoeken wat de belemmeringen en oplossingen voor het aanbieden van stageplaatsen zijn. Tegelijkertijd worden praktijken bewust gemaakt van de noodzaak van investeringen in verbetering van vraag en aanbod. 
 • de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken regelmatig informeren over het ‘gat tussen vraag en aanbod’, behaalde resultaten en wie daaraan meewerken. 
 • een wervingscampagne met het Alfa-college, huisartsenpraktijken en huisartsenpost starten om  zichtbaar te maken hoe leuk het werken in de eerstelijnszorg is.  

Opvallend is dat er veel geïnteresseerden zijn in de BBL-opleiding. In 2020 zijn 15 BBL’ers gestart zonder dat het BOL-traject te verdringen. Om in kaart te brengen wat het tekort in de regio is er een strategische personeelsplanning opgezet die inzichtelijk maakt wat de uitstroom is, leeftijdsopbouw en de instroom in de regio. Hierdoor is goed zicht gekomen op de tekorten. Om deze tekorten op te lossen is er een nauwe samenwerking ontstaan met de opleidingsinstituten en zijn er gesprekken met studenten gevoerd hoe het beroep doktersassistent meer op de kaart kan worden gezet om meer studenten aan te trekken. Naast een tekenaar die tekeningen heeft gemaakt over het vak doktersassistent wordt er ook nog een promotiefilm gemaakt. 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.